КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавног-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије, уз изградњу нових котларница, из обновљивог извора енергије на територији града Врања

Предмет пројекта је енергетска услуга дугорочне испоруке топлотне енергије ЈКП-у од стране приватног партнера. Да би приватни партнер могао да ефикасно пружи наведену енергетску услугу, пројекат предвиђа изградњу две потпуно нове блоковске котларнице на две локације. Обе котларнице ће имати бивалентни систем производње топлотне енергије и то на дрвну биомасу и природни гас. Пројекат  обухвата припрему све потребне пројектне документације и исходовање дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера унапређења система, одржавање свих новоинсталираних система потпуно функционалним стању у току уговорног периода, а све у циљу смањења  трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. 

Пројектом се гарантује стабилно снабдевање довољном количином топлотне енергије, којом ће се задовољити сви прописани стандарди и квалитет услуге захтеван јавним уговором за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства, уз остваривање финансијских уштеда јавног партнера за сво време трајања јавног уговора.

Јавно-приватно партнерство директна је последица економске потребе државе и локалних самоуправа да уместо прибављања кредитног капитала намењеног изградњи и развоју инфраструктуре и развоју одрживог обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос са приватним капиталом. С обзиром на висину јавног дуга и незавидну финансијску ситуацију већине локалних самоуправа, као и јавних комуналних предузећа, те немогућности додатног задуживања, тешко је очекивати да ће у будућности бити могуће интензивније извођење мера са циљем енергетске санације јавних објеката сопственим средствима (буџетским или позајмљеним).

Услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватаће припрему све потребне пројектне документације и исходовање дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера унапређења, те као најважније одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу сигурне испоруке топлотне енергије за грејање из поменутих котларница, као и у циљу постизања захтеваног нивоа топлотног комфора и смањења буџетских трошкова за грејање објеката крајњих корисника даљинског система грејања. Приватни партнер ће гарантовати јавном партнеру потребну количину топлотне енергије, како би се остварио стандардни ниво топлотног комфора за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства.

Реализација пројекта кроз јавно-приватно партнерство подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера, чиме се буџет јавног партнера кредитно не оптерећује, већ је његова обавеза да из остварене уштеде отплаћује приватном партнеру инвестицију кроз дугогодишњу испоруку топлотне енергије. 

Услуга коју приватни партнер треба да понуди обухватаће припрему све потребне пројектне документације за добијање дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера унапређења, те као најважније одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу сигурне испоруке топлотне енергије за грејање. Приватни партнер ће гарантовати јавном партнеру захтевану количину топлотне енергије на годишњем нивоу за време трајања целокупног уговорног периода јавно-приватног партнерства.
 

Остали пројекти