КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за рехабилитацију и ургентно текуће одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Брус

Управљање општинским и некатегорисаним путевима представља делатност од општег интереса. Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја, јавни путеви се деле на јавне путеве у насељу и исти се одређују просторним и урбанистичким планом и јавне путеве ван насеља.

Општински и некатегорисани путеви, улице, заједно са државним путевима, чине мрежу путева на територији општине Брус. Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, као и територију општине, са мрежом државних путева. Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.

Када је у питању јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта јавно- приватног партнерства без елемената концесије за пројектовање изградњу и рехабилитацију и ургентно и текуће одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Брус, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, обезбедили би се одређени бенефити за власнике инфраструктуре и друштво у целини.

Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама општине и насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање (летње и зимско) на целој територији општине и насељених места , заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга, обезбедиће финансирање за капитално улагање на годишњем нивоу у висини расположивих средстава након процењених трошкова текућег и зимског одржавања, а локална самоуправа у складу са Законом о јавно-приватном партнерству неће по том основу бити кредитно задужена.

Основни циљ одржавања и развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој саобраћајног система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју и јачању конкурентности.

Предметни пројекат подразумева дугогодишње одржавање у смислу рехабилитације и ургентног одржавања и зимског и летњег редовног одржавања, приоритетних путева и улица и некатегорисаних путева , па ће стога бити извршена селекција таквих саобраћајница сваке године у складу са обавезним трошковима одржавања на годишњем нивоу а на основу које је извршена анализа за овај пројекат. 

Веома је значано истаћи чињеницу да општина Брус има мрежу некатегосисаних путева, која има изузетан значај за несметано функционисање активносоти у периоду када се одвијају сезонске активноси у делатности пољопривреде посебно производњи малина и купина. 

За успешно достизање циљева овог пројекта и стварање услова за континуирани развој мреже, а имајући у виду решење и активности које су рађене у претходном периоду, нарочито везаним за структуру, организацију и управљање целином путне мреже, будући корак у развоју мреже треба усмерити на реинжењеринг и унапређење постојеће и изградњу нове путне инфраструктуре, организације и управљања целином мреже, у складу са средствима које дозволи текуће одржавање.

У складу са захтевима кључних актера у систему (корисника и органа локалне самоуправе), реалним потребама и могућностима Општине, треба створити услове за спровођење политике континуалног и равномерног будућег развоја путне мреже, нарочито имајући у виду стратегије и планове у другим областима друштвеног и привредног живота и развојне пројекте општине. Основни циљ предложеног пројекта је остваривање и развој саобраћајног система који омогућава мобилност становништва, бржи развој и повећање нивоа конкурентности.
 

Остали пројекти