КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање и извођење радова на потпуној санацији - ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградња санитарне касете са јавним плаћањем

Предмет предложеног пројекта чија се реализација предвиђа у граду Зрењанину је финансирања и извођења радова на потпуној санацији – ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, за шта је град Зрењанин спреман да врши плаћање накнаде за извршене радове и пружене услуге, односно доступност нове санитарне касете и опреме за третман новог отпада, и то у годишњим ануитетима током трајања уговора о јавно-приватном партнерству будућем приватном партнеру, у складу са понудом добијеном у поступку одабира приватног партнера.

Циљ пројекта подразумева потпуно чишћење целокупне количине мешаног чврстог комуналног отпада који је годинама несистемски одлаган на локацији, затим изградњу нове санитарне касете на локацији, попуна санацију и ремедијација земљишта на локацији, али и отклањање и заустављање штетних утицаја на животну средину.

Предмет ремедијације је, пре свега, дефинисање простора на коме ће се извршити ископавање и чишћење несанитарно одложеног отпада и, након тога, запуњавање инертним
материјалом подземних делова са следећим подцелинама: површина зоохигијенске службе на којој се налазе мале количине „летећег“ отпада, у оквиру које се налази и азил за псе;  површина на којој су смештене канцеларије, магацин, портирница и изграђени темељи за постројење за третман отпада. Овај простор је био обрађен Планом Детаљне Регулације регионалне депоније Зрењанина из 2013 године; површина будуће трансфер станице са компостиштем која је лоцирана на бившем позајмишту земље за прекривање отпада на рекултивисаном делу сметлишта као и за дневно прекривање отпада. Земља је ископана у дубину од око 5м и иста је служила за дневно прекривања допремљеног отпада као и за завршни прекривни слој отпада на рекултивисаном делу одлагалишта. Пројектом трансфер станице са компостиштем предвиђено је ископавање предметног отпада и пуњење депресије инертним материјалом од отпада или песком или шљунком или земљом са прописним набијањем у слојевима; активна депонија – сметлиште; рекултивисано одлагалиште отпада; простор за изградњу будуће санитарне касете за санитарно одлагање бескорисног дела отпада у фази ремедијације. Касета ће се градити на локацији очишћеног постојећег сметлишта.

Детаљним обиласком локација објекта и реализацијом истражних радова (бушење на ивици сметлишта) сагледана је граница простора докле треба да се врши ископавање и евакуација отпада, из загађеног простора. Са аспекта физичке границе пројекта ремедијације под хоризонталним обухватом дефинисана је просторна граница локације градске депоније на којој се налази несанитарно одложен отпад који је неопходно да се уклони у целости без остатка. Висински обухват је, у ствари, дубински обухват који подразумева третман подземног дела локације на којој лежи отпад.
 

Остали пројекти