КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија у целини, једном приватном партнеру односно концесионару. Основни разлог поверавања делатности јавног превоза путника на територији општине Инђија, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника. Наиме, разматрањем функционисања градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија утврђени су основни недостаци у систему превоза. Чињеница је и да је с обзиром на број путника, цену возила, плате запослених и друге издатке, формирање јавног предузећа економски неодрживо. Предмет јавног уговора који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер односно концедент закључити са приватним партнерима је обављање комуналне делатности превоза путника на територији општине Инђија.

Основни циљеви пројекта поверавања градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија путем јавно-приватног партнерства са елементима конецесије јесу усклађивање са важећом законском регулативом и ефикаснија организација превоза и то: нови конкурс је у складу са важећом законском регулативом, односно важећим Законом о комуналним делатностима којим је прописано да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Предмет концесије је поверавање обављања делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији општине Инђија у целини, једном приватном партнеру. Реализација оваквих пројеката партнерства представља доказан ефикасан механизам за квалитетно решавање потреба реализације мобилности становника. Реализација у сектору комуналних делатности (а нарочито у аутобуском подсистему јавног превоза путника) се обезбеђује кроз синергију јавног и приватног партнера.

Имплементација овог пројекта ће допринети побољшању и унапређењу предметне комуналне делатности, али и допринети стварању услова за дугорочна оптимална, трајна и квалитетна решења у унапређењу квалитета транспортне услуге, ефикасности и ефективности, функционисању, организацији и управљања целином транспортног система. Са друге стране, имплементацијом овог пројекта становницима општине обезбеђује се производња захтеваног обима и квалитета транспортне услуге која укључује реалне трошкове, уз повећање стабилности, поузданости, просторне и временске доступности система, под економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима.

Концепт нове структуре и функционисања система јавног транспорта путника у општини, ће након имплементације овог пројекта обезбедити услове за спровођење континуалног процеса развоја и унапређења система у будућности имајући у виду реалне сопствене могућности општине Инђија.

Остали пројекти