КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и зимско одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

Општина Трстеник располаже развијеном инфраструктурном мрежом. Недостатак средстава, гашење индустријске производње и губитак економске моћи општине последњих неколико деценија условили су слабо одржавање путне инфртаструктуре. Данас, готово целокупна инфраструктура општине захтева снажан инвестициони импулс у осавремењивање постојећих, и планско ширење нових капацитета.

Трстеник располаже са релативно развијеном инфраструктурном мрежом коју је наследио из претходних времена, када је био један од развијенијих индустријских центара. Када говоримо о инфраструктури као ресурсу, онда можемо рећи да је на територији општине Трстеник укупна дужина путева 266 километара, од тога је 193 километара са савременим коловозом. Од тога има магистралних путева у дужини од 19, регионалних 79 и локалних путева у дужини од 168 километара. Путна мрежа је углавном урађена са путевима са савременим флексибилним коловозом (асфалтом). Када се томе дода чињеница да многи путеви не испуњавају критеријуме за своју категорију у погледу стања коловоза, произилази потреба за реконструкцијом великог дела путне мреже.

Саобраћајну мрежу општине Трстеник чини мрежа путева различитог ранга која својом изграђеношћу омогућује одвијање саобраћајних токова на задовољавајућем нивоу саобраћајне услуге. Постојећа изграђеност путева омогућава доступност до свих насеља у општини што резултира задовољавајућим нивоом саобраћајног повезивања са општинским центром и окружењем.

Јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта подразумева изградњу, реконструкцију, одржавање и зимско одржавањ општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник у укупној дужини од око 266 километара категорисаних путеви и преко 400 км некатегорисаних атарских путева са циљем ефикаснијег управљања буџетским трошковима и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама општине и насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање (летње и зимско) на целој територији општине Трстеник и насељених места , заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга, обезбедиће финансирање за капитално улагање, а локална самоуправа у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама неће по том основу бити кредитно задужена

Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој саобраћајног система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју и јачању конкурентности.

Предметни пројекат подразумева дугогодишње одржавање у смислу рехабилитације и ургентног одржавања и зимског и летњег редовног одржавања, приоритетних путева и улица и некатегорисаних путева, па ће из тог разлога бити извршена селекција таквих саобраћајница у поступку реализације пројекта а у складу са тренутним потребама. 

Остали пројекти