КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање послова комуналне делатности зоохигијене са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама града Зрењанина

Уговарање послова дезинфекције, дезннсекције и дератизације и сродних услуга је у претходним годинама обављано путем расписивања јавне набавке и избором најповољније понуде, који у задатим условима може обавити захтеване активности. Према налозима надлежне службе градскеуУправе, послови и задаци су обављани у захтеваном обиму и динамици, на целој територији Зрењанина.  

Обављање послова дезинфекције, дезннсекције и дератизације и сродних услуга на простору Зрењанина организовано је у свим сегментима који су законима и другим прописима у надлежности локалне самоуправе, те је оваквим приступом и континуитетом, створена основа за даље успешно предузимање превентивних мера на сузбијању заразних болести, инсеката и других штетних микроорганизама.  

Закон о комуналним делатностима, који дефинише делатност зоохигијене као комуналну делатност, укључујући и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, не препознаје више поступак јавне набавке као могући начин организовања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе. Поред наведеног, начин избора пружаоца услуге путем поступка јавне набавке у целокупну активност уноси већу дозу ризика из најмање два разлога. Први разлог је да већи број поступака избора вршилаца услуге дезинфекције, дезннсекције и дератизације и сродних услуга у јединици времена повећава ризик да услуга не буде обезбеђена или да не буде обезбеђена благовремено. Други разлог је да се дугорочнијом сарадњом са предузећем које испуњава све законске услове, поседује одговарајуће па и међународне сертификате за обављање делатности и тиме континуирано прати развој и примењује нова научна достигнућа у обављању делатности, ствара основ за далеко квалитетније извршавање послова дезинфекције, дезннсекције и дератизације и сродних услуга на територији Зрењанина. Посебно у том смислу треба имати у виду потребу да се на систематичан начин, из године у годину, прати стање на терену, те да се врши континуирано планирање, спровођење и анализа ефеката извршених послова дезинфекције, дезннсекције и дератизације имајући у виду податке из претходних година и прогнозе за наредне године. 

У складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о заштити становништва од заразних, јединица локалне самоуправе има обавезу организовања делатности зоохигијене на својој територији, односно, као једну од општих мера за заштиту становништва од заразних болести, да спроводи превентивну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у насељеним местима, на јавним површинама, стамбеним објектима, средствима јавног саобраћаја, објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност. Такође, у складу са Законом о комуналним делатностима, јединица локалне самоуправе је дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналних делатности, међу које спада и делатност зоохигијене, као и надзор над њиховим вршењем.

У складу са Законом о комуналним делатностима, делатност зоохигијене, између осталог, обухвата послове спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама. Исти закон прописује да се поверавање обављања комуналне делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Предмет овог пројекта је обезбеђење пружања континуиране услуге дезинфекције, дезннсекције и дератизације и сродних услуга, који се спроводи на подручју целокупне територије Зрењанина, односно простора који је предвиђен пројектом, све до истека јавног уговора.  

Остали пројекти