КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из обновљивог извора енергије у општини Неготин

Иницијатива за покретање пројекта јавно-приватног партнерства у општини Неготин је уследила након увида у податке о енергетским перформансама система за производњу топлотне енергије у општини Неготин. Услед употребе скупог и еколошки неприхватљивог фосилног горива - мазута, сагледана је могућност унапређења тренутног стања енергетског система и супституције мазута повољнијим и еколошки прихватљивијим обновљивим извором енергије - дрвном биомасом. С обзиром да се општина Неготин налази у крају богатим шумом, коришћење биомасе - дрвне сечке за потребе производње топлотне енергије је логичан избор и кад је у питању позитиван утицај на локалну економију, који би овакав пројекат донео. Ситуација на глобалном тржишту у значајној мери диктира да употреба мазута и угља нису прихватљиве за потребе производње топлотне енергије, па се из године у годину цена енергента у складу са наведеним планом увећава. У складу са финансијским капацитетом, односно расположивим финансијским средствима за улагање у сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел финансирања мера унапређења нашао се модел финансирања, који подразумева финансирање мера реконструкције из остварених енергетских уштеда, односно када је у питању јавни сектор кроз модел јавно-приватног партнерства, када би целокупне мере унапређења финансирао заинтересовани приватни партнер, без сопственог улагања од стране саме општине.

Супституцијом скупог и нееколошког енергента биомасом генеришу се уштеде у трошковима за производњу топлоте, које омогућавају заинтересованом приватном партнеру да финансира све потребне мере унапређења енергетске ефикасности постојећег система даљинског грејања. Наведено подразумева да за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства јавни партнер не треба да издвоји никаква буџетска средства, јер би финансирање целокупне инвестиције била обавеза заинтересованог приватног партнера. 

Пројекат предвиђа изградњу котларница и инсталирање котлова на биомасу укупног капацитета довољног да задовољи већи део потребног конзума.  Као додатни капацитети за вршна оптерећења и функцију резервних извора грејања користиће се котлови на природни гас. Котлови на природни гас ће до гасификације Неготина радити на компримовани природни гас.

Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти реализује као уговорно јавно-приватно партнерство у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. Овај облик подразумева мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање дугорочне услуге. Приватни партнер прихвата све техничке и финансијске ризике пројекта, те гарантује стабилну производњу топлотне енергије за потребе свих прикључених корисника кроз уговорни период.

Имплементација наведеног пројекта ће допринети повећању сигурности снабдевања јавних и стамбених објеката топлотном енергијом за потребе грејања, унапређењу термичког комфора, смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, као и редукцији емисије штетних гасова у животну средину услед преласка на еколошки прихватљивије енергенте - дрвну биомасу и природни гас.
 

Остали пројекти