КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара

Због све веће потребе за реконструкцијом и изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се појавила потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за укључивање приватних инвестиција у модернизацију и рационализацију јавне инфраструктуре у Републици Србији.

Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства показало се као добар пут за решавање питања која су од јавног значаја путем поверавање обављања комуналних делатности приватном сектору, на начин да се вршење делатности финансира у целости или делимично кроз инвестиције приватног партнера.

Предмет овог предлога пројекта је финансирање, пројектовање, изградња, управљање и одржавање котларница - топлана на територији града Зајечара закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између града Зајечара и приватног партнера.

Реализација овог пројекта допринела би побољшању и унапређењу нивоа пружања комуналне делатности испоруке топлотне енергије, постизању одрживости система грејања у граду Зајечару на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије, односно биомасе, као и смањењу загађења животне средине редукцијом емисије гасова стаклене баште и суспендованих чврстих честица сагоревања као што је чађ и гар у околину. Пројектом је предвиђено производња топлотне енергије из обновљивих извора енергије и то минимално педесет процената произведене топлотне енергије из биомасе. 

Предложени пројекат јавно-приватног партнерства из области производње топлотне енергије могуће је реализовати са економско-финансијског и техничко-технолошког становишта. Најважнији циљ овог пројекта јесте подизање квалитета и поузданости пружања комуналне услуге испоруке топлотне енергије уз постизање ефеката заштите животне средине смањењем емисије гасова стаклене баште и осталих продуката сагоревања у околину.

Суштина овог предлога пројекта је замена еколошки неповољног фосилног горива у употреби, односно мазута, са економски повољнијим и еколошки прихватљивијим обновљивим извором енергије односно дрвном биомасом. Најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Србији је енергија из биомасе.

Стање постојећих котловских јединица у постојећим котларницама је врло лоше па систем грејања ради на незадовљавајућем нивоу и емитује високе вредности загађујућих материја у атмосферу. Стога је неопходна изградња две нове котларнице како би се побољшао постојећи систем грејања на територији града Зајечара. Систем грејања би функционисао на начин да се део енергије испоручује из биомасе, а део на компримовани природни гас.
 

Остали пројекти