КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе на територији града Чачка

Иницијатива за покретање пројекта јавно-приватног партнерства  у граду Чачку уследила је након увида у податке о енергетским перформансама система за производњу топлотне енергије за грејање. Урађена прелиминарна техно-економска анализа указала је које би конкретне мере и који обим пројекта дали оптимални резултат у смислу позитивног утицаја како на енергетску ефикасност, животну средину, тако и на буџет који се издваја за рад система за производњу топлотне енергије.

Јавно комунално предузеће за грејање Чачак основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности као делатности од општег интереса производње и дистрибуције топлотне енергије и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга на територији града Чачка. 

Овим пројектом сагледане су могућности унапређења тренутног стања енергетског система и предвиђена је изградња котловских постројења на биомасу (дрвну сечку) на две локације: у оквиру нове топлане на парцели Градске топлане у Чачку и у оквиру постојеће топлане Љубић кеј у Чачку. Новоизграђеним деловима котларнице ће управљати Приватни партнер и испоручивати договорену количину топлотне енергије Јавно комунално предузеће за грејање Чачак.

Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти реализује као уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. Овај вид уговора подразумева мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање дугорочне услуге. 

Уговорно јавно-приватно партнерство се везује за постојање јавног уговора, који мора да садржи све одредбе и услове које јавни партнер сматра корисним за испуњавање задатака приватног партнера, као и за однос приватног партнера са другим учесницима који имају значајну улогу у реализацији пројекта. Поред јавног и приватног партнера, може постојати и трећа страна у виду финансијера, од којих се прибављају финансијска средства за реализацију пројекта, а то су банке, међународне финансијске институције, односно трећа лица која финансирају делимично или у целини пројекат.

Приватни инвеститор се предложеним пројектом обавезује да финансира изградњу објекта нове топлане на дрвну сечку и инсталацију котловског постројења на биомасу и смештај дневног складишта за дрвну сечку са покретним подом као и изградњу потребне приступне саобраћајнице тј. платоа за манипулацију камиона и механизације за транспорт дрвне сечке, као и демонтажу и уклањање једног постојећег вертикалног резервоара за мазут и изградњу прикључне инфраструктуре. 

Основ овог предлога пројекта јавно-приватног партнерства је изградња нових котловских постројења на биомасу и реконструкција постојећих котларница и унапређење постојећег техничко-технолошког система новим техничким решењем и употребом нових технологија. Енергент који ће се користити је обновљиви извор енергије - дрвна биомаса односно сечка. Обавеза приватног партнера у овом пројекту је да изведе све неопходне радове и угради сву потребну опрему из сопствених средстава и то током периода припеме и периода имплементације предложених мера. 

 У периоду главне обавезе, обавеза приватног партнера је да сву новоинсталирану опрему одржава у потпуно функционалном стању, да обезбеди енергент тј. дрвну сечку за производњу топлотне енергије и да испоручи јавном комуналном топлотну енергију током целог периода трајања јавног уговора. Важно је нагласити да приватни партнер преузима све техничке, финансијске и оперативне ризике пројекта у свим фазама реализације и управљања пројектом, те гарантује стабилну производњу и испоруку топлотне енергије, произведену из биомасе, у договореном квалитету, кроз цели уговорни период.
 

Остали пројекти