КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе на територији општине Сјеница

Општина Сјеница је једна од најхладнијих општина у Србији. У оквиру урбаног дела општине Сјеница, постоји 27 јавних објеката који тренутно за потребе грејања користе 35 различитих котлова са индивидуалним ложиштима. Оваква ситуација доводи до низа проблема у функционисању ових јавних установа, а узрокује негативне економске и еколошке проблеме:

Оволики број котлова који користе различите финансијски неповољне енергенте изискује велике трошкове у виду броја јавних набавки, запослених, одржавања и сервисирања. Имајући у виду чињеницу да се као енергенти користе угаљ, цепана дрва, мазут, лако лож уље и електрична енергија јасно је да постоји пуно проблема који настају из овакве шареноликости. Почев од тога да се енергенти прибављају у различитим процедурама, потом да се систем одржавања сервисирања и поправки ових ложишта врши на 35 различитих котлова, до тога да у току грејне сезоне на припреми и одржавању ових система ради преко 50 људи који нису адекватно обучени и припремљени за овај посао. Од 27 објеката, неки од објеката се уопште не греју, па се самим тим и нису у употреби при ниским спољним температурама ваздуха, то јест неколико месеци годишње. Имајући у виду дужину грејне сезоне, то чини проблематичним њихово функционисање и опстанак.

Посебан проблем који чини постојећи систем грејања додатно проблематичним је доминантно коришћење енергената који изазивају озбиљне еколошке проблеме. Намера општине Сјеница је да се изврши супституција економски неповољних горива у употреби (угаљ, лако лож уље, дрво) економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије односно дрвном биомасом. С обзиром да се општина Сјеница налази у региону Србије који је богат шумом, коришћење биомасе - дрвне сечке за потребе производње топлотне енергије је логичан избор и кад је у питању позитиван утицај на локалну економију, који би овакав пројекат донео. 

У урбаном делу општине Сјеница не постоји централни систем даљинског грејања који опслужује топлотном енергијом објекте јавне намене. Општина жели да формира јавно комунално предузеће које би се бавило производњом топлотне енергије за објекте јавне намене ради решавања организационих, финансијских и еколошких проблема. Намера је да се то обави из једне централне топлане која би спремала неопходне количине енергије за све ове објекте.  Планира се да новоизграђеном котларницом управља приватни партнер и испоручује договорену количину топлотне енергије јавном комуналном предузећу које ће бити основано за ову намену односно за производњу топлотне енергије.

Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти реализује као уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. Овај вид уговора подразумева мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање дугорочне услуге. Приватни инвеститор се предложеним пројектом обавезује да финансира имплементацију мера изградње новог котловског постројења на биомасу и након тога настави да одржава новоинсталирани систем за производњу топлотне енергије за потребе грејања, припреми одређене количине дрвне масе, складишти их, изведе процес претварања у дрвну сечку и исту допреми до котловског постројења, али и испоручи новооснованом јавном предузећу потребну количину топлотне енергије из котловског постројења на биомасу и добија накнаду за ту пружену енергетску услугу из буџета јавног партнера. 
 

Остали пројекти