КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг

Предмет предложене концесије је финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг у оквиру које јавни партнер, односно град Ваљево додељује концесију за обављање апотекарске делатности и право на локалима, односно пословним просторима у јавној својини која су у власништву односно имовини јавног партнера у којима приватни партнер мора искључиво да обавља апотекарску здравствену делатност.

Делатност Апотеке Ваљево има јавни значај у облику обезбеђивања здравствене заштите становништва, односно снабдевања лековима, лековитим средствима и медицинским помагалима становништва на подручју града Ваљева и општина Осечина и Љиг. Јавно-приватно партнерство се наметнуло као начин дугорочног решавања финансирања и управљања континуираним обављањем фармацеутске делатности и тиме остваривања и заштите јавног интереса. Предложени пројекат структуриран је као јавно-приватно партнерство са елементима концесије. У сектору фармацеутске здравствене заштите може се уговорити овакав модел, тако да град као јавни партнер, односно давалац концесије, додели концесију за обављање апотекарске делатности од стране лица које има обавезу да оснује приватну здравствену установу и да му да право коришћења пословног простора који тренутно користи Апотекарска установа Ваљево, под условом да приватни партнер у њима врши здравствену фармацеутску делатности уговореног квалитета и обухвата, исплату концесионе накнаде најмање у висини комерцијалног зајупа локација Апотекарске установе Ваљево, а концесиона накнада ће се коначно одредити у моменту расписивања поступка за одабир концесионара и чија понуђена висина ће бити критеријум за одабир концесионара. Концесиона накнада може такође бити заснована на основу процене вредности тржишта и потенцијалних прихода концесионара током концесионог периода.

Локална самоуправа, у чијој је својини пословни простор у којима се тренутно налазе апотеке из плана мреже, концесионим уговором би исте ставила на располагање приватном партнеру у циљу и као предуслов обављања апотекарске делатности као комерцијалне концесионе делатности. Истовремено, може се тврдити да је рад постојећих апотека здравствена делатност од општег интереса, односно делатност од јавног значаја. 

Функционисање апотека као здравствене делатности на примарном нивоу може се сматрати делатношћу од општег интереса или од јавног значаја. Локалне власти су одговорне да обезбеде да њихови грађани имају приступ здравственој заштити на примарном нивоу успостављањем државних апотека у складу са Планом мреже.

Одабир концесионог модела, поред чињенице да је најприменљивији на конкретни пројекат, са друге стране се најбоље уклапа и у макроекономске циљеве Републике Србије у погледу смањења нивоа јавног дуга и ванбилансног третмана закључених јавно-приватних партнерстава. Имајући у виду да се код концесионог модела ризици тржишта, ризици понуде односно тражње и  оперативни ризици преносе на приватног партнера, код овако структурираног модела не постоји скривени дуг који би током времена и дубљом анализом сврстао предложени пројекат у ред оних који повећавају ниво јавног дуга на консолидованом нивоу Републике Србије.
 

Остали пројекти