КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору

Предмет пројекта јавно-приватног партнесрства је финансирање, изградња и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије на територији града Бора закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између града Бора, Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге Бор и приватног партнера. Имплементацијом овог пројекта дошло би до побољшања и унапређења комуналне делатности, стварања одрживог система грејања на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије, као и редуковања загађености животне средине. Реализација предлога пројекта јавно-приватног партнерства подразумева да је неопходно направити анализу потребних улагања и ефеката који се остварују реализацијом пројекта. Како би се постигао оптимални ниво пружања услуге  неопходно је адекватно планирати како иницијална улагања, тако и трошкове који настају у периоду реализације пројекта, а који се у ширем смислу односе на трошкове одржавања и функционисања изграђеног и реконструисаног система.

Предност јавно-приватног партнерства у односу на традиционални модел набавке је то што код традиционалног модела почетно смањење вредности трошкова изградње или опремања може проузроковати веће трошкове у фази употребе, а о тим вредностима порески обвезници немају информацију. Модел јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије изискује сложен и свеобухватан приступ, односно израду различитих анализа попут економске и финансијске, анализе ризика, анализе заштите животне средине, итд., што у коначном исходу показује да ли је одређени пројекат исплатив и на колико година би га требало реализовати. Пројекат јавно-приватног партнерства за изградњу, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору, реализоваће се као уговорно ЈПП без елемената концесије. Након спроведеног поступка избора приватног партнера, јавно тело и одабрани приватни партнер закључују јавни уговор. Реализација овог пројекта ће довести до смањења буџетских трошкова, стварања одрживог система грејања као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима ове комуналне делатности.  

Потрошња енергије у Србији је бар два до три пута већа него у Европској унији. Наши системи даљинског грејања су веома неефикасни и поседујемо већином застарела енергетска решења, те мали степен коришћења еколошки прихватљивих извора енергије говоре у прилог томе да је предложени пројекат изградња постројења на обновљивим енергетским изворима. Улагање у изградњу котларнице резултираће економским, безбедносним, еколошким и другим ефектима, као и бољим нивоом услуге за становнике града Бора.

Дефинисањем циљева које треба предвидети пројектом се уједно дефинишу и права и обавезе јавног и приватног партнера. Циљеви које треба остварити реализацијом предложеног пројекта су: оптимизовани производни трошкови и смањење јединичне цене испоручене топлотне енергије; одржавање и унапређење квалитета пружања предметне делатности; обезбеђивање енергетске стабилности; квалитетније грејање; бољи финансијски резултати за јавног партнера; сигурније снабдевање објеката у граду топлотном енергијом; увођење технологије која смањује материјалне трошкове топлане; подстицање коришћења еколошки чистијих и енергетски ефикаснијих енергената; подстицање одрживог развоја; подстицање образованих, едукативних, истраживачких и развојних студија; подизање свести јавности о животној средини; повећање енергетске ефикасностии смањење топлотних губитака; контрола потрошње енергената и параметара производње топлоте; препуштање услуге производње топлотне енергије за грејање и свих повезаних техничких и финансијских ризика приватном партнеру; као и оптималније управљање будућим новоизграђеним производним капацитетима у циљу  стварања додатног простора (капацитета) за прикључење нових корисника, те последичног повећања профита за топлану без додатних инвестиција у изворе. 
 

Остали пројекти