КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Ниш којим се предлаже супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива у граду Нишу

Предмет јавног приватног партнерства односи се на три подсистема (топлана/котларница) у систему даљинског грејања у граду Нишу и то: Топлана Криви Вир, Коларница у оквиру ОШ Мика Антић и Котларницау оквиру ПМФ-а.

Основ овог предлога пројекта је супституција еколошки и економско неповољног фосилног горива у употреби (мазута, лож уља), економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије – дрвном биомасом (дрвном сечком). Супституцијом скупог фосилног горива са биомасом генеришу се уштеде у трошковима за производњу топлоте, које омогућавају заинтересованом приватном партнеру да финансира све потребне мере изградње нове котларнице на биомасу и повезивање на постојећи система даљинског грејања.

Обавеза приватног партнера је демонтажа постојеће котловске опреме, реконструкција/доградња постојећег објекта у смислу грађевинских радова на пренамени објекта, монтажа новог котловског постројења на дрвну сечку и природни/компримовани гас са припадајућим инсталацијама, одржавање новоизграђене котловске и пратеће опреме као испорука топлотне енергије произведене из топлане на дрвну сечку.

Обавеза јавног партнера је изградња главних и прикључних топловода и топлотних подстаница по објектима, загарантовани годишњи откуп топлотне енергије произведене од биомасе и природног/компримованог гаса (за покривање базних потреба), и одржавање повезних топловода и топлотних подстаница.

Изабрани приватни партнер би такође прихватио све техничке и финансијске ризике пројекта, те гарантовао стабилну производњу топлоте из дрвне сечке за потребе свих прикључених корисника кроз уговорни период.
Имплементација наведеног пројекта ће допринети повећању сигурности снабдевања јавних и стамбених објеката топлотном енергијом за потребе грејања, унапређењу термичког комфора, смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, као и редукцији емисије штетних гасова у животну средину услед преласка на еколошки прихватљив енергент –  биомасу (дрвну сечку).

На основу изложених показатеља, иницијални услови пројекта су дефинисани тако да приватни партнер оствари следеће циљеве:мобилизација приватних инвестиција у јавну инфраструктуру, без улагања од стране јавног партнера и даљег јавног задуживања, уштеда у цени грејања, смањење трошкова за производњу топлотне енергије, сигурност у снабдевању енергентом с обзиром да су произвођачи дрвене сечке из Србије, односно непосредног окружења, употреба обновљивих извора енергије (биомаса) и смањење учешћа фосилних горива у производњи топлотне енергије, интегрисано управљање и имплементација пројекта од стране приватног партнера, што подразумева минимални ангажман свакако ограничених општинских ресурса (људских и материјалних), стимулација економских активности у локалним заједницама (ангажовање локалних фирми за извођење/имплементацију пројекта, ангажовање локалних фирми на одржавању постројења, као и ангажовање локалних фирми и лица у производњи и испоруци дрвне сечке).

Остали пројекти