КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за финансирање, пројектовање изградњу, прикључење, управљање и одржавање две Соларне електране на земљишту ПД - Слободна зона Врање

Циљ предлога концесионог акта је да образложи правну и економску изводљивост јавно-приватног партнерства у вези са изградњом, односно постављањем соларних централа на земљишту ПД Слободна зона Врање којом, у складу са Одлуком скупштине града од управља Привредно друштво Слободна зона Врање Д.О.О. Врање, чији је оснивач и власник Град Врање, као и да оправда примену модела јавно-приватног партнерства за остваривање јавног интереса, кроз комбинацију са комерцијалним активностима од потенцијалног интереса за приватни сектор. 

Постоји огроман потенцијал за успостављање јавно-приватног партнерства у сектору обновљивих извора енергије, а конкретно у предметном случају на земљишту ПД Слободна зона Врање, не реметећи постојеће активности у слободној зони. 

Слободна зона Врањеима своје бројне предности, које се између осталог огледају у непосредној близини Коридора 10, на само 5км од зоне. Зона је регионалног карактера и једина је на југу Србије. Закон о коришћењу обновљивих извора дефинише да је коришћење енергије из обновљивих извора у јавном интересу Републике Србије и од посебног значаја за Републику Србију. Такође, у циљу остваривања јавног интереса, између осталих, јединице локалне самоуправе могу да донесу стратешке и друге документе, програме и планове за остваривање циљева утврђених законом и обезбеђују средства у својим буџетима за испуњење обавеза утврђених законом и стратешким документима.

На другој страни тржишта, присутан је интерес приватног сектора за реализацију пројеката у области обновљивих извора енергије с обзиром на опредељеност Владе Републике Србије да подстиче коришћење обновљивих извора енергије.

Кључни документ јавне политике који даје полазну основу за сагледавање потенцијала обновљивих извора енергије Републике Србије, одређивање националних циљева у овој области,  планирање регулаторних и финансијских мера за подстицање коришћења обновљивих извора енергије је Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије из 2013. године.

Република Србија развија све своје потенцијале из обновљивих извора (ветар, сунце, хидро, биомаса, отпад) у складу са Националним акционим планом за обновљиве изворе енергије, улаже у побољшање преносне и дистрибутивне мреже, чиме смањује губитке у преносу. Све наведене активности, укључујући планиране активности обухваћене овим Предлогом концесионог акта, доприносе смањењу загађења ваздуха из термоелектрана које негативно утиче на здравље становништва, са најмањим могућим утицајем на животну средину,  чиме позитивно утичу на остварење националних циљева и међународно преузетих обавеза из Уговора о оснивању Енергетске заједнице и ратификацијом Париског споразума о климатским променама.
 

Остали пројекти