КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас

Полазећи од потреба за топлотном енергијом која се у општини Врбас, дистрибуира физичким и правним лицима прикљученим на постојећи систем даљинског грејања и захтева за обезбеђивањем капацитета за производњу, ЈКП „Стандард“ је пред општинским органима покренуо иницијативу за изналажење начина за реализацију пројекта изградње постројења за производњу топлотне енергије и извора финансирања.

Производња топлотне енергије биће заснована искључиво на употреби обновљивих извора енергије, најпре пелета као алтернативног чврстог горива које се производи од разних врста лигноцелулозних материјала, као и других доступних облика биомасе као чврстог горива, сламе и других жетвених остатака од пољопривреде карактеристичних за ово подручје.

Пројекат, поред изградње постројења за производњу тполотне енергије из обновљивих извора, обухвата и доградњу магистралног цевовода са одговарајућим прикључцима на постојећу општинску дистрибутивну мрежу, како би се створиле техничке претпоставке за функционисање система грејања и потпуно интегрисање новог извора топлотне енергије у постојећи систем. При производњи енергије, у оквиру овог пројекта, а у складу са стратешким опредељењима на националном и локалном нивоу, користиће се искључиво биомаса као обновљив извор, док коришћење угља, производа од сирове нафте или других необновљивих извора енергије, није предвиђено. Стандарди у погледу заштите животне средине морају бити испоштовани и у потпуности достигнути.

Осим проблема стабилног снабдевања топлотном енергијом који ће се решити изградњом постројења за производњу топлотне енергије која је предмет овог предлога пројекта, општина Врбас има амбицију да заједно са одабраним стратешким партнером, а зависности од прилика на енергетском тржишту и доступности биомасе, даље развија пројекат у правцу коришћења вишка топлотне енергије који би се третирао у постројењу за когенерацију и производњу електричне енергије.
 

Остали пројекти