КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву

Основни разлози за оправданост реализације пројекта унапређења система даљинског грејања на територији града Панчева инсталисањем постројења које користе подземни геотермални извор енергије као примарни извор топлоте, огледају се у смањењу трошкова производње топлотне енергије, повећању сигурности у погледу снабдевања топлотном енергијом у Панчеву (путем диверсификације извора енергије) као и у унапређењу инфраструктуре за производњу топлотне енергије уз коришћење финансијских средстава приватног сектора.

Предложена решења додатно добијају на значају у светлу инфлаторних токовца, утицају раста курса америчког долара на међународном монетарном тржишту, цене и доступности енергената и потребе ослањања на домаће обновљиве изворе енергије и на смањење зависности од увоза енергената, како би системе за производњу топлотне нергије, барем делимично учинило независним, односно ефикаснијим у односу на постојеће.

Модернизацију дела система даљинског грејања на територији града Панчева потребно је, у том смислу, извести на исплатив начин, при чему се, према предложеним решењима, не очекује да град Панчево улаже сопствена средства нити позајмљује новац путем кредита.

Процењено је да производња цена топлотне енергије за грађане Панчева треба да буде нижа или једнака тренутној производној цени топлотне нергије и притом остане фиксна на дуги рок, везана једино за стопу инфлације у евро зони и уз корективни механизам за случај екстремних повећања цене електричне енергије и других енергената.

Топлана Котеж, Топлана Содара и град Панчево имали би користи ако почну да диверсификују изворе енергије и ако смање своју зависност од гаса. Што је више различитих извора енергије, то ће систем даљинског грејања бити независнији и сигурнији. Додатна корист од предложеног постројења је та што она користе обновљив извор енергије који ће претпоставља се бити дуго доступан. Геотермални извор је огроман и обновљив извор топлоте, што повећава сигурност у погледу производње топлотне енергије, нарочито снмањењем зависности од увоза.

Разлози за предлагање реализације пројекта јавно-приватног партнерства огледају се, између осталог, у немогућностима јавног тела да финансира изградњу нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије по традиционалном моделу кључ у руке у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да не постоји довољно искуства са технологијом топлотних пумпи нити другим алтернативним технологијама, тиме и недостатак воље да се преузму бројни ризици супституисања дела производњих капацитета по традиционалном моделу (финансирањем из буџета), као и из разлога очекивање ефикасније реализације изградње предметних постројења по моделу јавно-приватног партнерства од стране приватног партнера на обе локације. Ово се нарочито манифестује у погледу рокова, цене изградње, ризика финансирања, ризика изградње и других ризика којима приватни партнер може на квалитетнији начин да управља.
 

Остали пројекти