КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање послова комуналне делатности зоохигијене спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Кањижа

Општина Кањижа је у складу са Законом о комуналним делатностима дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналних услуга, међу које спада и спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, као и надзор над њиховим вршењем. Такође, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, општина организује спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Обављање наведених послова врши се у складу са подзаконским актима који регулишу услове за обављање ових делатности.

Предмет овог пројекта је обезбеђење пружања континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, који се спроводи на подручју целокупне територије општине, односно простора који је предвиђен пројектом, све до истека јавног уговора.У складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о заштити становништва од заразних болести, локална самоуправа има обавезу организовања делатности зоохигијене на својој територији, односно, као једну од општих мера за заштиту становништва од заразних болести, да спроводи превентивну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у насељеним местима, на јавним површинама, стамбеним објектима, средствима јавног саобраћаја, објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност. Такође, у складу са Законом о комуналним делатностима, јединица локалне самоуправе је дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета комуналних делатности, међу које спада и делатност зоохигијене, као и надзор над њиховим вршењем. 

У складу са Законом о комуналним делатностима, делатност зоохигијене, између осталог, обухвата послове спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Општина Кањижа је по указаној потреби за обезбеђивањем континуираног обављања послова из делатности зоохигијене у делу који се односи на спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са Законом о комуналним делатностима, али и Законом о заштити становништва од заразних болести и важећим подзаконским актима који регулишу ову област, исказао потребу за организовањем послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације путем јавно приватног партнерства.

Разлози за овакво опредељење и предлагање реализације пројекта детерминисани су, с једне стране, у немогућности да локална самоуправа у тренутним условима организује ову делатност поверавањем послова неком од постојећих ЈКП или формирањем новог, јер је процена да је за такву активност потребно издвојити значајна финансијска средства, те да је потпуно рационално и финансијски оправдана реализација пројекта уговорног јавно-приватног партнерства.

Друга група разлога која опредељује овакву одлуку је могућност преноса одређених ризика, објашњених детаљније у наставку предлога пројекта јавно-приватног партнерства, на потенцијално заинтересованог приватног партнера.

Разлози, односно оправданост за уговарање јавно-приватног партнерства и решавање проблема садржани су у законским обавезама, локалне самоуправе у вези са обављањем комуналне делатности зоохигијене и заштитом становништва од заразних болести. Обављање делатности дезинфекције, дезинсекције и дератизације може бити предмет јавно-приватног партнерства имајући у виду да се на приватног партнера може пренети пружање услуга у овој области у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о комуналним делатностима. Имајући у виду наведени правни основ, као и законске обавезе локалне самоуправе, а са циљем да се обезбеди испуњење ових обавеза, уз обезбеђивање квалитетних радова и услуга, уз преношење највећег дела ризика на приватни сектор, процењено је да се наведени циљеви најефикасније могу постићи у складу са овим моделом.

 

Остали пројекти