КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављање комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште

Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција у Републику Србију.

Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства без елемената концесије показало се као одличан пут за поверавање обављања комуналних делатности приватном партнеру, односно делатности чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично инвестицијом приватног партнера, као решавању питања која су од јавног значаја.

Овај пројекат настоји да прикаже да ће се пружањем континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште постићи благовремено препознавање, реаговање и сузбијање нежељених последица изазваних од стране штетних микроорганизама, инсеката и других зглавкара и глодара, чиме се постиже заштита становништва од заразних болести, заштита животне средине, као и очување и побољшање општег здравља становништва.

У овом пројекту говори се о значају делатности дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије, као и о стварању основе за успешно предузимање превентивних мера на сузбијању микроорганизама, инсеката и других зглавкара и глодара.

Дисперзија ризика која се остварује на овај начин је више него повољна за јавног партнера. Приватни партнер преузима већину ризика које би иначе сносио јавни партнер, а тичу се ризика у квалитету пружања услуга (непредвиђених и додатних трошкова, кашњења, квалитета, постизања задовољавајућих ефеката…).

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште на период од 10 година закључењем јавног уговора између општине Пландиште и приватног партнера.

Имплементација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, обезбеђивању вршења континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште на дужи временски период и побољшање квалитета живота и здравља становништва, као и заштиту животне средине спречавањем ширења заразних болести.

Реализација предложеног пројекта јавно-приватног партнерства из области дезинфекције, дезинсекције и дератизације оправдана је са економско-финансијског и техничког становишта.

Најважнији циљ овог пројекта јесте подизање квалитета пружања комуналне услуге и заштита становништва од заразних болести које угрожавају њихово здравље, због чега је спречавање и сузбијање потенцијалних преносиоца заразних болести од општег интереса.

Остали пројекти