КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења на територији општине Александровац

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Александровац обавља локална самоуправа у сарадњи са месним заједницама, односно са информацијама које од њих са терена добије. Непосредно посао одржавања је од стране оснивача поверен локалном Јавном предузећу Дирекција за урбанизам и изградњу Александровац.

Дирекција врши дефектажу и проверу квара, управљање одржавањем и надзор, за рачун свог оснивача односно локалне самоуправе, а по окончаном годишњем поступку јавног позива избора испоручиоца светиљки и избора извођача радова на терену, који врши непосредну замену и поправку набављених светиљки, у оквиру расположивог годишњег буџета.

Локална самоуправа у име и за рачун инсталисаних потрошача у делу јавне расвете на територији општине Александровац врши плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету за сва насељена места општине Александровац. За напајање јавне расвете користе се дистрибутивне трафо станице у оквиру којих постоји посебан блок јавне расвете са одговарајућом аутоматиком за очитавање утрошка, укључивање и искључивање јавне расвете.

Јавна расвета у целини представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима општине Александровац и њену потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику, као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

По пријави грађана врши се појединачна замена опреме јавне расвете у пријављеним улицама, односно стубовима општинских насељених места. Сваке године врши се постављање декоративне расвете за новогодишње празнике и извршава допуна новогодишње расвете сходно материјалним могућностима. Јавна и декоративна расвета је власништво општине Александровац. Општина буџетским средствима финансира одржавање јавног осветљења. Ни општинска управа, а ни евентуално локално јавно преузеће, па ни месне заједнице, немају своје службе које би обављале послове непосредног одржавања јавне расвете и због тога се конкурсом према Закону о јавним набавкама бира правно лице који ће одржавати јавно осветљење у наредном периоду. Налоге за рад, динамику и обим послова на одржавању јавног осветљења пректично издаје локална самоуправа која и надзором преко свог јавног предузећа проверава извршене радове.

Утрошена средства за потрошену енергију јавне расвете указују на то да је у наредном периоду неопходно извршити комплетну реконструкцију и рационализацију система јавне расвете у насељеним местима општине Александровац. Како је јавна расвета у прилично лошем стању, те да је за очекивати, у будућем времену, и поскупљење електричне енергије сасвим се оправдано намеће високо рангирање проблема јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за локалну заједницу. Као могућа опција решавања проблема јавне расвете у општини Александровац поред уобичајених финасијских механизама намеће се и концепт поверавања посла по моделу уговорног јавно-приватног партнерства.

Остали пројекти