КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца

Организација обављања комуналне делатности градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца је у надлежности града Крагујевца, што је прописано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи и Закона о комуналним делатностима, као и Статутом града Крагујевца, Одлуком о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца, Одлуком о утврђивању јединственог тарифног система у јавном превозу путника у градским и приградском саобраћају на територији града Крагујевца и Одлуком о комуналним делатностима на територији града Крагујевца.

Предмет јавног уговора који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер закључити са приватним партнерима је обављање комуналне делатности јавног градског и приградског транспорта путника на територији града Крагујевца, као делатности од општег интереса, на период од десет година, и то на подручју мреже линија на административној територији града Крагујевца.

Основни захтеви које треба да испуни транспортна мрежа система јавног градског транспорта путника произилазе из општих циљева система, који се пре свега односе на максимизацију производне и економске ефикасности и ефективности система и усклађености обима транспортних капацитета са транспортним захтевима.

Анализа постојеће мреже линија градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу показала је низ недостатака који се коначно рефлектују на ефикасност и ефективност целокупног система и посебно на његов даљи развој у реалним друштвено-економским условима у којима се данас налази град Крагујевац. Сублимирана оцена постојећег стања система са становишта једног од његових најважнијих инфраструктурних и оперативних сегмената - мреже линија могла би се исказати према следећем: екстензивни статистички елементи са недефинисаном структуром мреже уз минималне динамичке елементе у погледу функционисања, што за логичну последицу има висок степен неатрактивности целокупног градског транспортног система. Оваквом закључку доприносе и одређени екстерни утицаји нелојалне конкуренције, недостатак инфраструктурних елемената за давање приоритета возилима јавног транспорта путника, и друго.

На основу генералне оцене стања система јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу, основни циљ побољшања је: реинжењеринг постојеће мреже линија кроз постављање транспортне понуде система, која ће оптимизовати доступност система корисницима - становницима града у простору (мрежа линија са својим статичким карактеристикама: трасама линија, стајалиштима и друго) и временским динамичким карактеристикама (бројем и карактеристикама возила и прихватљивим режимом рада, целодневно функционисање са адекватним интервалима - фреквенцијама возила).

Дефинисана мрежа линија је у сагласности са егзактно утврђеним транспортним потребама корисника - линијама жеља (изворно-циљним кретањима) и величином транспортних захтева које корисници реално испостављају у систему јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу.

Остали пројекти