КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже предлаже поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Лесковца

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Лесковца, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Утрошена средства за ове намене указују на то да је у наредном периоду неопходно размотрити могућност покретања пројекта јавно-приватног партнерства са циљем успостављања система јавног линијског превоза путника на територији града Лесковца.

Имајући у виду да је тренутно стање система јавног превоза у прилично лошем стању, те да је очекивано и повећање трошкова превоза, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног превоза на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је планирана имплементација овог пројекта. За разматрање могућности покретања поступка јавно-приватног партнерства неопходно је било класификовати тренутно јавни превоз и израдити анализу за коју су били неопходни подаци о потрошњи, трошковима превозног система и трошковима одржавања система јавног превоза у претходним годинама. Финансирање пројеката јавног превоза од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера током вршења јавних услуга превоза. За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење система јавног превоза, ангажовање приватног партнера може да буде врло атрактивно решење. Имајући у виду чињеницу да град Лесковац не располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку експертизу за реализацију пројекта јавног превоза, ангажовање приватног партнера применом модела јавно-приватног партнерства за град представља атрактивно решење. Пројекти јавно-приватног партнерства би требало да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем традиционалног модела улагања, финансирања.

Пројекат јавно-приватног партнерства подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује.Јавно-приватно партнерство заправо представља оквир за заједничко деловање јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру јавног превоза на територији града Лесковца омогућује граду, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.
 

Остали пројекти