КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства је обављање комуналне делатности локалног и приградског превоза путника на територији града Београда, као делатности од општег интереса, на период од десет година, и то на подручју мреже линија које су дефинисане као локалне и приградске линије у оквиру Интегрисаног тарифног система.

Реализација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у граду Београду на дужи временски период. Као најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге.

Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима. 

Превоз у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким возилима која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса, односно путничких возила. У законодавству Републике Србије превоз путника у друмском саобраћају уређен је Законом о превозу путника у друмском саобраћају чланом 11. наведеног Закона је дефинисано да се домаћи јавни превоз путника обавља као линијски превоз, ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и такси превоз, а да се домаћи линијски превоз путника обавља као:градски и приградски превоз - превоз унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе и међумесни превоз - превоз између насељених места која се налазе на територији две или више јединица локалне самоуправе.

За локалне самоуправе или јавна предузећа које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката поверавања обављања комуналних делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, ангажовање приватног партнера може да буде адекватно решење. 

Могућност финансирања пројекта поверавања комуналне делатности локалног и приградског превоза путника на територији града Београда од стране приватног партнера може се реализовати путем јавно-приватног партнерства које се уређује јавним уговором између јединице локалне самоуправе као јавног партнера и изабраног понуђача као приватног партнера.

Предмет ће обухватити линије предвиђене пројектованим стањем, што је 293 аутобуских линија. За потребе превоза путника на овим аутобуским линијама планирано је да приватни партнер обезбеди 340 возила, према следећој структури возила: 225 соло аутобуса, 81 зглобних аутобуса и 34 минибуса.
 

Остали пројекти