КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Кладово

Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањима у добра од општег интереса и ефикасним пружањем услуга од јавног значаја, као неопходном се указала потреба за стварањем одговарајућег правног и институционалног оквира за привлачење приватних инвестиција у Републику Србију.

Стварање правног оквира за реализацију пројеката јавно-приватног партнерства са елементима концесије показало се као одличан пут за поверавање обављања комуналних делатности приватном партнеру, односно делатности чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично инвестицијом приватног партнера, у решавању питања која су од јавног значаја.

Предмет предложеног пројекта је поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Кладово на период од 20 година закључењем јавног уговора између општине Кладово и приватног партнера. Имплементација ове концесије би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у општини Кладово на дужи временски период и редукцију загађења животне средине. Реализација предложене концесије из области превоза путника оправдана је са економско-финансијског и техничког становишта. Као најважнији циљ ове концесије јесте подизање квалитета пружања комуналне услуге уз уштеде у буџету локалне самоуправе, као и заштита животне средине.

Ово јавно-приватно партнерство подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера чиме се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ је обавеза локалне самоуправе да омогући приватном партнеру несметано обављање комуналне делатности. Јавно-приватно партнерство у суштини представља оквир за заједничке акције јавног сектора (у овом случају општине Кладово) и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства са елементима концесије, у примеру комуналне делатности обављања приградског превоза путника, омогућује општини Кладово, као јавном партнеру, унапређење услуге превоза путника и смањење трошкова у буџету локалне самоуправе.

Остали пројекти