КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 12 вишестамбених зграда уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Кула

Услед дотрајалости система за производњу топлотне енергије: котлова и пратеће машинске и електро опреме, општина Кула сагледала је могућност унапређења тренутног стања енергетских система који се користе за производњу топлотне енергије за грејање 12 вишестамбених зграда односно групе стамбених објеката чији трошкови производње и снабдевања топлотном енергијом су значајни. У складу са финансијским капацитетом, односно расположивим финансијским средствима за улагање у сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел финансирања мера унапређења усвојен је ЕСКО модел финансирања, који подразумева финансирање мера реконструкције из остварених енергетских уштеда, тј. када је у питању јавни сектор кроз модел јавно-приватног партнерства, када би целокупне мере унапређења финансирао заинтересовани приватни партнер, без опственог улагања од стране саме општине и јавно комуналног предузећа.

Јавни уговор би се закључио између заинтересованог приватног партнера са једне стране и јавног партнера кога би чинила два јавна тела и то општина Кула и ЈКП Комуналац Кула. ЈКП Комуналац, као јавно комунално предузеће чији је оснивач општина Кула, би вршио наплату од крајњих корисника и плаћао накнаду за испоручену топлотну енергију одабраном приватном партнеру, док би општина Кула, као оснивач солидарно одговарала за обавезе плаћања од стране ЈКП Комуналац.

Предмет пројекта је дугорочна уговорна ефикасна испорука топлотне енергије уз замену постојећих котлова на мазут и угаљ, еколошким и ефикасним гасним котловима што се одражава на целокупну енергетску ефикасност, односно уштеду у текућим расходима за топлотну енергију: смањење трошкова одржавања котлова, као и смањење трошкова енергената за потребе функционисања нових ефикаснијих извора топлоте, те употреба енергената који мање загађују животну средину. Пројекат обухвата припрему све потребне пројектне документације и дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера унапређења, одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Пројектом треба да се гарантује захтевани ниво топлотног комфора у предметним стамбеним објектима за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства.

Ситуација на глобалном тржишту у значајној мери диктира да употреба пре свега мазута и угља није прихватљива за потребе производње топлотне енергије. Из године у годину цена мазута се у складу са наведеним планом увећава. С обзиром да се општина налази на подручју које је највећим делом гасификовано, коришћење природног гаса за потребе производње топлотне енергије у будућности је логичан избор и када је у питању позитиван утицај на животну средину, који би овакав пројекат донео у погледу смањења емисије штетних гасова у околину.

Остали пројекти