КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање послова комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама општине Ковин

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализоваће се као уговорно јавно-приватно партнерство где ће општина Ковин, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке. 

Уговарање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације је у претходним годинама обављано путем расписивања јавне набавке и избором најповољнијег понуђача, који у задатим условима може обавити захтеване активности. Обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације организовано је у свим сегментима који су законима и другим прописима у надлежности локалне самоуправе, те је оваквим приступом и континуитетом, створена основа за даље успешно предузимање превентивних мера на сузбијању заразних болести, инсеката и других штетних микроорганизама. 

Закон о комуналним делатностима који дефинише делатност зоохигијене као комуналну делатност, укључујући и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, не препознаје више поступак јавне набавке као могући начин организовања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе. 

Општина Ковин је по указаној потреби за обезбеђивањем континуираног обављања послова из делатности зоохигијене у делу који се односи на спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са Законом о комуналним делатностима, али и Законом о заштити становништва од заразних болести и важећим подзаконским актима који регулишу ову област, исказао потребу за организовањем послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације путем јавно приватног партнерства.

Разлози за овакво опредељење и предлагање реализације пројекта јавно-приватног партнерства детерминисани су, с једне стране, у немогућности да локална самоуправа у тренутним условима организује ову делатност поверавањем послова неком од постојећих јавно-комуналних предузећа или формирањем новог, јер је процена да је за такву активност потребно издвојити значајна финансијска средства, те да је потпуно рационално и финансијски оправдана реализација пројекта уговорног јавно-приватног партнерства. Друга група разлога која опредељује овакву одлуку је могућност преноса одређених ризика на потенцијално заинтересованог приватног партнера.

Разлози, односно оправданост за уговарање јавно-приватног партнерства и решавање проблема садржани су у законским обавезама, локалне самоуправе у вези са обављањем комуналне делатности зоохигијене и заштитом становништва од заразних болести. Обављање делатности дезинфекције, дезинсекције и дератизације може бити предмет овог модела финансирања имајући у виду да се на приватног партнера може пренети пружање услуга у овој области у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о комуналним делатностима. Имајући у виду наведени правни основ, као и законске обавезе локалне самоуправе, а са циљем да се обезбеди испуњење ових обавеза, уз обезбеђивање квалитетних радова и услуга, уз преношење највећег дела ризика на приватни сектор, процењено је да се наведени циљеви најефикасније могу постићи у складу са овим моделом.
 

Остали пројекти