КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, финансирање, изградња и управљање подземном гаражом у општини Врњачка Бања

Предмет овог пројекта обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање подземне гараже у општини Врњачка Бања на период од 30 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије између Општине Врњачка Бања и приватног партнера.

Када је реч о јавно-приватном партнерству, основни елементи концепта овог модела су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката.

Простор за паркирање у централним деловима локалних самоуправа је све више ограничен како би се спречила пребукираност (загушење) саобраћаја. Како би се обезбедиле потребе гостију хотела, услужно паркирање возила на локалној паркинг зони може бити једна од опција, међутим локална паркинг зона је пребукирана имајући у виду туристичке капацитете Општине Врњачка Бања и недовољан број паркинг места. Најефикасније решење којим би се омогућило гостима будућег хотела Звезда јесте инвестирање у подземну гаражу у непосредној близини самог хотела. Додатно, гараже за паркирање пружају становништву, посетиоцима и гостима додатну сигурност њихових аутомобила и погодност приликом паркирања.

Паркинг простор на површини земље углавном је сам по себи највећа просторна компонента у развијању хотела. У урбаним деловима општине, паркирање на отвореним површинама за паркинг се врло ретко примењује, те се прибегава алтернативи као што је подземно паркирање.  

Доступност и трошак паркирања су важне одреднице када се говори о одлуци корисника хоће ли за жељену дестинацију одабрати коришћење властитиог возила или не. Истиче се неколико проблема паркирања у урбаним, али и туристичким подручјима. Улично паркирање узрокује смањење сигурности у саобраћају и проблеме повећања загушења саобраћајница. Тиме су угрожени и пешаци који немају добру прегледност за кретање. Лоше управљање паркинг понудом и мањак информација о расположивости места за паркирање узрокује непотребно циркулисање саобраћаја у тражењу слободног места за паркирање, што узрокује повећано саобраћајно загађење, оптерећује додатно саобраћајни ток и повећава стрес возача. Паркирање на пешачким површинама онемогућава кретање пешака (нарочито особа с потешкоћама у кретању и родитеља са дечијим колицима), што има за последицу мању атрактивност подручја.

Пројекат изградње подземне гараже у општини Врњачка Бања са елементима концесије довео би до уштеде буџетских средстава, раста буџетских прихода по основу наплате концесионе накнаде од приватног партнера, стварања одрживог система паркирања у урбаној зони као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима комуналне делатности. 

Посебан бенефит за локалну самоуправу представљају индиректни економски ефекти који ће се остварити завршетком комплетног хотелског комплекса, повећањем туристичке и смештајне понуде у високој хотелској категоризацији која је предвиђена, запошљавањем локалног становништва у оваквом комплексу, њихова едукација и професионализација за рад у таквом комлексу, смањење броја незапослених, приходи од вршења пословне активности и пореза на зараде, повећање броја ноћења и самим тим и повећање локалних такси, развој повезаних делатности од већег броја туриста.
 

Остали пројекти