КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Блаце

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Блаце, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови јавног превоза се финансирају из буџета општине.  Имајући у виду да је тренутно стање система јавног превоза у прилично лошем стању, те да је очекивано и повећање трошкова превоза, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног превоза на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је планирана имплементација овог пројекта.

За разматрање могућности покретања поступка јавно-приватног партнерства неопходно је било класификовати тренутно јавни превоз и израдити анализу за коју су били неопходни подаци о потрошњи, трошковима превозног система и трошковима одржавања система јавног превоза у претходним годинама. Финансирање пројеката јавног превоза од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера током вршења јавних услуга превоза. За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење система јавног превоза, ангажовање приватног партнера може да буде врло атрактивно решење. 

Имајући у виду чињеницу да општина Блаце не располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку експертизу за реализацију пројекта јавног превоза, ангажовање приватног партнера применом модела јавно-приватног партнерства за општину представља атрактивно решење. Пројекти јавно-приватног партнерства би требало да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем традиционалног односно буџетског модела финансирања.

Пројекат јавно-приватног партнерства подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује. Јавно-приватно партнерство заправо представља оквир за заједничко деловање јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру јавног превоза на територији општине Блаце омогућује општини, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера. Законска решења, и последично регулатива локалних самоуправа, имају утицаја на квалитет услуга јавног градског и приградског превоза. Ова врста јавног превоза путника има своје специфичности у погледу организације услуге, приступа тржишту, управљања тржиштем.

Пројекат у својој основи треба да обезбеди најнижи износ накнаде приватном партнеру, односно концесионару, ради покрића трошкова за функционисање јавног градског и приградског превоза које Концесионар реално не може да покрије трошкове а дужан је да их начини у циљу испуњења јавног интереса превоза путника на територији општине Блаце.
 

Остали пројекти