КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда

Предмет јавног уговора који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер закључити са приватним партнерима подразумева обављање комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда, као делатности од општег интереса, на период од десет година, и то на подручју мреже линија Интегрисаног тарифног система 1 (ИТС-1 или ИТС1).

Мрежа линија ИТС1 обухвата 150 градских линија (аутобуских, трамвајских, тролејбуских линија и линију градске железнице). Предмет јавно-приватног партнерства ће обухватити 43 аутобуске линије, док ће на осталим линијама услугу превоза наставити да самостално обавља ЈКП ГСП „Београд“. За потребе превоза путника на ове 43 аутобуске линије планирано је да приватни партнер обезбеди укупно 424 аутобуса, укључујући и резерву.

У граду Београду не постоји јавно предузеће чији превозни капацитети могу да задовоље потребе за превозом путника на територији града. Стање возног парка ЈКП ГСП ''Београд'', које обавља ову делатност, на дан 31.5.2015 године је 981 аутобус (на дан 31.3.2015 је 991 аутобус - 359 соло и 632 зглобна, расходовано 10 аутобуса у међувремену) што је недовољно за комплетно обављање превоза. Тренутно је за потребе превоза путника у граду поред расположивог возног парка ЈКП ГСП „Београд“, додатно ангажовано 491 аутобус, од чега 425 соло, 44 зглобна аутобуса и 22 минибуса, у власништву 9 оператора са којима је Град Београд закључио уговоре о превозу.

Како би се у будућем периоду обезбедио квалитетнији превоз путника, неопходно је покренути поступак реализације јавно-приватног партнерства, односно доделе јавног уговора. Један од основних услова у поступку избора приватних партнера који ће у будућем периоду вршити ову делатност ће свакако бити располагање довољним бројем аутобуса за превоз путника, паркинг простора за њих (ауто базе), довољним бројем возног особља и слично. Приватни партнер је у обавези да у складу са законом закључи уговор са предузећем регистрованим за делатност осигурања о обавезном осигурању возила и путника. У циљу извршења уговорних обавеза, приликом закључења уговора, приватни партнер је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла своје пословне банке наплативу на први позив без приговора.

Обавезе јавног партнера су организација свих сегмената обављања услуге превоза путника у линијском превозу на територији града Београда, издавање аката о одобравању линијског превоза, израду редова вожњи, предузимање мера за отклањање ванредних ситуација, израду коначног месечног обрачина као и свих других активности везаних за организацију превоза као и обезбеђивање свих стабилних извора финансирања из буџета.
 

Остали пројекти