КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште

Главне карактеристике система јавног осветљења у општини Пландиште су неефикасност и застарелост. Приликом пројектовања постојеће расвете нису узимани у обзир захтеви у погледу осветљености за поједине категорије саобраћајница, што је у случају насељених места на територији општине Пландиште веома битно за безбедност становника и одвијање саобраћаја. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и генерише велике трошкове за енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Чињеница је такође да постојеће светиљке имају значајно мањи степен претварања електричне енергије у светлосну енергију. Тако једну постојећу живину светиљку инсталисане снаге 125W замењује једна ЛЕД светиљка инсталисане снаге од 30 до 40W, зависно од висине стуба и прописаног интезитета осветљења на датој локацији.

 Предмет овог пројекта ЈПП подразумева спровођење мера побољшања енергетске ефикасности дела система јавног осветљења, са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије CO2, као и смањења оперативних трошкова дела система јавног осветљења. Приватни партнер се обавезује да ће обезбедити финансијске уштеде у трошковима система јавног осветљења у периоду гарантовања, у складу са јавним уговором, позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. Сходно томе, приватном партнеру се поверавају послови реконструкције, финансирања и одржавања дела система јавног осветљења, уз преузимање ризика постизања финансијске уштеде током функционисања реконструисаног дела система јавног осветљења.

Остали пројекти