КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже одржавање и поправка стамбених и пословних зграда, установа и других институција, обезбеђивање јавног осветљења и пружање димничарских услуга у граду Новом Саду

ЈКП „Стан“ је јавно комунално предузеће чија је претежна делатност одржавање заједничких делова пословних и стамбених зграда, уређаја и инсталација у тим зградама. У оквиру тих послова, ЈКП „Стан“ је оспособљен да врши грађевинске и грађевинско занатске радове, као и послове везане за одржавање техничких уређаја и инсталација (лифтови, противпожарне инсталације и слично), а све на основу права и обавеза из уговора које закључује са скупштином и/или саветом зграде, односно власником зграде која се по основу тог уговора одржава.

Град Нови Сад је власник јавне и декоративне расвете у Граду Новом Саду, приградским насељима и Петроварадинској тврђави. Обезбеђивање јавног осветљења, а што обухвата: одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења, као и постављање и уклањање рекламних ознака са објеката јавног осветљења, обавља ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад.

Град Нови Сад донео је Одлуку о димничарским услугама, којом су уређени услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, права и обавеза предузећа које обавља димничарске услуге и корисника на територији Града Новог Сада, финансирање и континуитет обављања димничарске услуге, поступање Града у случају прекида обављања услуге, наџор над вршењем ове делатности и др.

Јавно-приватно партнерство ће омогућити континуитет постојања и обављања делатности и поверених комуналних услуга, уз јачање квалитета услуга и ефикаснију организацију и управљање, и то кроз унапређење квалитета услуге одржавања објеката у разним облицима својине које сада пружа ЈКП „Стан“, обезбеђивање јавног осветљења, и пружање димничарких услуга.

Остали пројекти