КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
КОРИСНИ ЛИНКОВИ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републички завод за статистику www.stat.gov.rs
Национална служба за запошљавање www.nsz.gov.rs
Управа за заједничке послове www.uzzpro.gov.rs
Пореска управа РС www.poreskauprava.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја www.poverenik.org.rs
Фонд за развој Републике Србије www.fondzarazvoj.gov.rs
Народна банка Србије www.nbs.rs
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки www.kjn.rs