КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 274 прилога

Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг

Предмет предложене концесије је финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг у оквиру које јавни партнер, односно град Ваљево додељује концесију за обављање апотекарске делатности и право на локалима, односно пословним просторима у јавној својини која су у власништву односно имовини јавног партнера у којима приватни партнер мора искључиво да обавља апотекарску здравствену делатност.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова. Путна инфраструктура је императив друштвеног и привредног стандарда како на микро, тако и на макро плану одређеног локалитета, што заправо значи стандард живљења. Развојем путне инфраструктуре побољшава се приступачност, што доводи до убрзања регионалног развоја.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада

Предмет предложеног пројекта обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада на период од 10 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између општине Ада и приватног партнера са јавним плаћањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору

Предмет пројекта јавно-приватног партнесрства је финансирање, изградња и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије на територији града Бора закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између града Бора, Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге Бор и приватног партнера. Имплементацијом овог пројекта дошло би до побољшања и унапређења комуналне делатности, стварања одрживог система грејања на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије, као и редуковања загађености животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Ниш којим се предлаже супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива у граду Нишу

Основ овог предлога пројекта је супституција еколошки и економско неповољног фосилног горива у употреби (мазута, лож уља), економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије – дрвном биомасом (дрвном сечком). Супституцијом скупог фосилног горива са биомасом генеришу се уштеде у трошковима за производњу топлоте, које омогућавају заинтересованом приватном партнеру да финансира све потребне мере изградње нове котларнице на биомасу и повезивање на постојећи система даљинског грејања.

Предлог концесионог акта за финансирање, пројектовање изградњу, прикључење, управљање и одржавање две Соларне електране на земљишту ПД - Слободна зона Врање

Циљ предлога концесионог акта је да образложи правну и економску изводљивост јавно-приватног партнерства у вези са изградњом, односно постављањем соларних централа на земљишту ПД Слободна зона Врање којом, у складу са Одлуком скупштине града од управља Привредно друштво Слободна зона Врање Д.О.О. Врање, чији је оснивач и власник Град Врање, као и да оправда примену модела јавно-приватног партнерства за остваривање јавног интереса, кроз комбинацију са комерцијалним активностима од потенцијалног интереса за приватни сектор. 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бач

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Бач, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Оџаци

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Оџаци, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Панчева

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Панчева на период од 10 година закључењем јавног уговора између Града Панчева и приватног партнера.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу, управљање и одржавање нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву

Основни разлози за оправданост реализације пројекта унапређења система даљинског грејања на територији града Панчева инсталисањем постројења које користе подземни геотермални извор енергије као примарни извор топлоте, огледају се у смањењу трошкова производње топлотне енергије, повећању сигурности у погледу снабдевања топлотном енергијом у Панчеву (путем диверсификације извора енергије) као и у унапређењу инфраструктуре за производњу топлотне енергије уз коришћење финансијских средстава приватног сектора.