КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 235 прилога

Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг

Предмет предложене концесије је финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг у оквиру које јавни партнер, односно град Ваљево додељује концесију за обављање апотекарске делатности и право на локалима, односно пословним просторима у јавној својини која су у власништву односно имовини јавног партнера у којима приватни партнер мора искључиво да обавља апотекарску здравствену делатност.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова. Путна инфраструктура је императив друштвеног и привредног стандарда како на микро, тако и на макро плану одређеног локалитета, што заправо значи стандард живљења. Развојем путне инфраструктуре побољшава се приступачност, што доводи до убрзања регионалног развоја.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада

Предмет предложеног пројекта обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада на период од 10 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између општине Ада и приватног партнера са јавним плаћањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору

Предмет пројекта јавно-приватног партнесрства је финансирање, изградња и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије на територији града Бора закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између града Бора, Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге Бор и приватног партнера. Имплементацијом овог пројекта дошло би до побољшања и унапређења комуналне делатности, стварања одрживог система грејања на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије, као и редуковања загађености животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Градска топлана Ниш којим се предлаже супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива у граду Нишу

Основ овог предлога пројекта је супституција еколошки и економско неповољног фосилног горива у употреби (мазута, лож уља), економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије – дрвном биомасом (дрвном сечком). Супституцијом скупог фосилног горива са биомасом генеришу се уштеде у трошковима за производњу топлоте, које омогућавају заинтересованом приватном партнеру да финансира све потребне мере изградње нове котларнице на биомасу и повезивање на постојећи система даљинског грејања.