КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 235 прилога

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија у целини, једном приватном партнеру односно концесионару. Основни разлог поверавања делатности јавног превоза путника на територији општине Инђија, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и зимско одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

Предметни пројекат подразумева дугогодишње одржавање у смислу рехабилитације и ургентног одржавања и зимског и летњег редовног одржавања, приоритетних путева и улица и некатегорисаних путева, па ће из тог разлога бити извршена селекција таквих саобраћајница у поступку реализације пројекта а у складу са тренутним потребама. 

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Неготин

Основни разлог поверавања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Неготин, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног позива, произилази превасходно из искуства која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање послова комуналне делатности зоохигијене са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама града Зрењанина

Обављање послова дезинфекције, дезннсекције и дератизације и сродних услуга на простору Зрењанина организовано је у свим сегментима који су законима и другим прописима у надлежности локалне самоуправе, те је оваквим приступом и континуитетом, створена основа за даље успешно предузимање превентивних мера на сузбијању заразних болести, инсеката и других штетних микроорганизама.  

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из обновљивог извора енергије у општини Неготин

Пројекат предвиђа изградњу котларница и инсталирање котлова на биомасу укупног капацитета довољног да задовољи већи део потребног конзума.  Као додатни капацитети за вршна оптерећења и функцију резервних извора грејања користиће се котлови на природни гас. Котлови на природни гас ће до гасификације Неготина радити на компримовани природни гас.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара

Предложени пројекат јавно-приватног партнерства из области производње топлотне енергије могуће је реализовати са економско-финансијског и техничко-технолошког становишта. Најважнији циљ овог пројекта јесте подизање квалитета и поузданости пружања комуналне услуге испоруке топлотне енергије уз постизање ефеката заштите животне средине смањењем емисије гасова стаклене баште и осталих продуката сагоревања у околину.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Вршца

Реализација предметног пројекта јавно-приватног партнерства подразумева спровођење мера за смањење популације штетних микроорганизама, глодара, инсеката и других зглавкара и спровођење мера на сузбијању амброзије одн. обезбеђење пружања континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање услуга одржавања зелених површина на територији општине Бечеј

Предмет овог пројекта је очување, уређивање, одржавање и унапређивање јавних зелених површина, који се спроводи на подручју целокупне територије општине. У надлежности општине Бечеј је очување, уређивање, одржавање и унапређивање јавних зелених површина , што је од посебног интереса и значаја за развој општине, а дефинисано је Одлуком о јавним зеленим површинама.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе на територији града Чачка

Основ овог предлога пројекта јавно-приватног партнерства је изградња нових котловских постројења на биомасу и реконструкција постојећих котларница и унапређење постојећег техничко-технолошког система новим техничким решењем и употребом нових технологија. Енергент који ће се користити је обновљиви извор енергије - дрвна биомаса односно сечка.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе на територији општине Сјеница

Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти реализује као уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. Овај вид уговора подразумева мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање дугорочне услуге.