КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету А и Пакету Б линија на територији града Лознице

Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице је у надлежности града Лознице, што је прописано одредбама: Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима и Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације и сузбијања амброзије на територији града Ниша

Град Ниш је по указаној потреби за обезбеђивањем континуираног обављања послова из делатности зоохигијене у делу који се односи на спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са Законом о комуналним делатностима, али и Законом о заштити становништва од заразних болести и важећим подзаконским актима који регулишу ову област, исказала потребу за организовањем послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације путем јавно-приватног партнерства.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Сента

За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности, ангажовање приватног партнера може да буде врло атрактивно решење. Имајући у виду чињеницу да Општина Сента не располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку експертизу за реализацију пројекта замене јавног осветљења, ангажовање приватног партнера применом модела јавно-приватног партнерства за општину представља атрактивно решење.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање комуналне делатности јавног градског превоза путника на делу радијалних-потезних линија на територији градске општине Палилула и градске општине Земун и делу линија са претежном дужином трасе на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд

Јавни аутобуски градски превоз путника покреће развој, повезује људе, локалне заједнице са светом, гради тржишта, олакшава трговину и значајна је функција у животу свих грађана, привреде и активности у једној локалној самоуправи. Одрживи превоз путника покретач је економског развоја једне земље јер омогућава већу мобилност становника, побољшава стандард живота јер повезује робу са тржиштима (рурална подручја и пијаце) и омогућава становништву задовољење основних животних потреба.