КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 274 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже успостављање слободне царинске зоне у општини Инђија

Слободна зона је институт међународне економске политике којим се подстиче улагање капитала. Производња и размена у служби привредног развоја Слободне зоне доприносе брзом привлачењу директних страних инвестиција побољшању пословне климе технолошком развоју и повећању запослености.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Лајковац

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац у целини, једном приватном партнеру. Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Лајковац је у надлежности општине Лајковац, што је дефинисано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи и Закона о комуналним делатностима. 

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љубовија

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љубовија у целини, једном приватном партнеру. Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љубовија је у надлежности општине Љубовија, што је дефинисано одредбама Закона о  превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и одредбама Одлуке  о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љубовија.

Предлог концесионог акта којим се предлаже за обављање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Ковачица

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализоваће се као уговорно јавно-приватно партнерство где ће општина Ковачица, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке. Уговарање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације је у претходним годинама обављано путем расписивања јавне набавке и избором најповољнијег понуђача, који у задатим условима може обавити захтеване активности.