КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 265 прилога

Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, финансирање, изградња и управљање подземном гаражом у општини Врњачка Бања

Пројекат изградње подземне гараже у општини Врњачка Бања са елементима концесије довео би до уштеде буџетских средстава, раста буџетских прихода по основу наплате концесионе накнаде од приватног партнера, стварања одрживог система паркирања у урбаној зони као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима комуналне делатности. 

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума

Предмет предложеног пројекта је поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Рума закључењем јавног уговора између општине и приватног партнера. Имплементација ове концесије би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у општини Рума на дужи временски период и редукцију загађења животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Рековац

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Рековац, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Блаце

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Блаце, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Блаце

Управљање јавним паркиралиштима је комунална делатност, која се сматра делатношћу од општег интереса, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима. Предмет јавно-приватног партнерство је уговорно јавно-приватно партнерство са елементима концесије за финансирање, изградњу, управљање и одржавање јавним паркиралиштем.