КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 274 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору

Предмет пројекта јавно-приватног партнесрства је финансирање, изградња и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије на територији града Бора закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између града Бора, Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге Бор и приватног партнера.Имплементацијом овог пројекта дошло би до побољшања и унапређења комуналне делатности, стварања одрживог система грејања на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије, као и редуковања загађености животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности производње топлотне енергије. Овај предмет пројекта обухвата финансирање, пројектовање, изградњу и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије компримованог гаса (природног). Предвиђено је да приватни партнер испоручује топлотну енергију, одржава систем, руководи набавком материјала за испоруку топлотне енергије.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника и управљање аутобуском станицом на територији општине Кањижа

Општина Кањижа је изградила аутобуску станицу на земљишту у власништву, као станицу линеарног типа, а за потребе унапређења саобраћаја. Имајући у виду да општина нема кадровских и финансијских капацитета да управља наведеном аутобуском станицом, иста ће се кроз концесију поверити на управљање изабраном оператеру у склопу поверавања обављања делатности градског и приградског превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Лајковац, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем. 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже супституција дела производње топлотне енергије из фосилних горива уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код три топлотна извора у граду Нишу

Основ овог предлога пројекта је супституција еколошки и економско неповољног фосилног горива у употреби (мазута, лож уља), економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије – дрвном биомасом (дрвном сечком). Супституцијом скупог фосилног горива са биомасом генеришу се уштеде у трошковима за производњу топлоте, које омогућавају заинтересованом приватном партнеру да финансира све потребне мере изградње нове котларнице на биомасу и повезивање на постојећи система даљинског грејања.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету Ц линија на територији града Лознице

Град Лозница нема јавно предузеће које обавља делатност градског и приградског превоза путника. Неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на Пакету Ц линија на територији града Лознице.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем

Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама општине и насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће поред изградње, реконструкције и рехабилитације обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање на целој територији општине и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет изведених радова и пружених услуга.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кнић

Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник

Основни разлог поверавања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Бабушница

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Бабушница у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем, тако да у овом тренутку је у функцији тек 65 процената инсталисане расвете.