КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 230 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже уговорна испорука топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса на територији града Врања

Предмет пројекта је енергетска услуга дугорочне испоруке топлотне енергије ЈКП-у од стране приватног партнера. Да би приватни партнер могао да ефикасно пружи наведену енергетску услугу, пројекат предвиђа изградњу две потпуно нове блоковске котларнице на две локације. Обе котларнице ће имати бивалентни систем производње топлотне енергије и то на дрвну биомасу и природни гас.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система даљинског грејања уз уговорену испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин

Иницијатива за покретање пројекта јавно-приватног партнерства у општини Неготин је уследила након увида у податке о енергетским перформансама система за производњу топлотне енергије у општини Неготин. Услед употребе скупог и еколошки неприхватљивог фосилног горива - мазута, сагледана је могућност унапређења тренутног стања енергетског система и супституције мазута повољнијим и еколошки прихватљивијим обновљивим извором енергије - дрвном биомасом.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности производње топлотне енергије. Овај предмет пројекта обухвата финансирање, пројектовање, изградњу и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије компримованог гаса (природног). Предвиђено је да приватни партнер испоручује топлотну енергију, одржава систем, руководи набавком материјала за испоруку топлотне енергије.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња спортско-рекреативног центра у општини Баточина

Имплементација овог пројекта може донети општини Баточина развој туризма чиме ће се утицати на увећање прихода општине, појаву нових инфраструктурних пројеката као и подизање нивоа задовољства житеља општине Баточина. Афирмација општине ове величине, изградњом једног модерног спортско-рекреативног комплекса је великог значаја не само за општину већ и за Републику Србију кроз остваривање циљева децентрализације и развоја мањих општина.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем

Постојеће стање многих улица, обухваћених овим предлогом је веома лоше, што отежава прилазе објектима у неповољним временским условима. Одводњавање многих улица такође није решено. Потребно је урадити модернизацију и изградња асфалтног коловоза са банкинама од дробљеног камена. Саобраћајнице на територији општине Србобран су недовољно одржаване, у доста запуштеном стању, при чему су њихови елементи веома оскудни јер су изграђени од материјала који не одговарају садашњим стандардима за изградњу путева.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства је финансирање, изградња и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије на територији града Бора закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између града Бора, Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге Бор и приватног партнера. Имплементацијом овог пројекта дошло би до побољшања и унапређења комуналне делатности, стварања одрживог система грејања на дужи временски период коришћењем обновљивих извора енергије, као и редуковања загађености животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног којим се предлаже поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између општине Велико Градиште и приватног партнера. Предмет обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре која је од јавног значаја и пружање услуга управљања и одржавања путних појасева са јавним плаћањем. Одржавање путних појасева обухвата зимско одржавање, вертикалну и хоризонталну сигнализацију, кошење поред пута и сечу растиња.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка

Предмет пројекта је поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије приватном партнеру. Обавезе приватног партнера су управљање системом и његово оперативно и инвестиционо одржавање и несметана испорука довољне количине топлотне енергије за грејање свих постојећих корисника даљинског система грејања, током целог периода трајања јавног уговора о јавно-приватном партнерству.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између града Сомбора и приватног партнера са јавним плаћањем.

Предлог концесионог акта за финансирање, управљање и обављање комуналних делатности везаних за паркинг места, чистоћу града, градске тржнице и градско зеленило у граду Прокупљу

Разлози за предлагање реализације пројекта су с једне стране у немогућностима града Прокупља да на досадашњи начин финансира комуналне услуге и улаже средства у нову опрему и модернизацију обављања комуналних делатности, уз комплетну реорганизацију рада ЈКП, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа који се сваке године издваја за функционисање предузећа, али и из разлога лоших искустава са поверавањем само поједних комуналних делатности, без узимања у обзир целовитост комуналног система и комуналног функционисања града.