КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улуца у путева на територији општине Бабушница

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање комуналне делатности одржавања улица и путева на територији општине Бабушница на период од 5 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између Општине Бабушница и приватног партнера. Комунална делатност одржавања улица и путева дефинисана је Законом о комуналним делатностима.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавног осветљења на територији града Крагујевца

Предмет предлога пројекта је додела уговора о јавно-приватном партнерству за повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавногосветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом у граду Крагујевцу. Под реконструкцијом у смислу овог пројекта се подразумева пројектовање, финансирање, замена дела дотрајале расвете новим савременим ЛЕД светиљкама и одржавање замењеног дела система јавне расвете.

Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Куршумлија

Предмет предлога концесионог акта је поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза, на административној територији општине Куршумлија закључењем уговора о концесији између општине Куршумлија и изабраног приватног партнера.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција и рационализација јавног осветљења на територији града Врања

Када је у питању јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта, предмет би била услуга организовања и управљања извођењем радова на замени постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама на постојећим стубовима јавне расвете и испоруке светлосне енергије одговарајућом заменском светиљком (са премеравањем нивоа пре и после уградње), са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, како би се обезбедили одређени бенефити за власнике инфраструктуре и друштво у целини, који из тога проистичу (безбедност корисника, заштита животне средине, подизање нивоа културе коришћења, уштеда у буџету локалне самоуправе).

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града Београда

Предмет концесије је уступање јавних површина које су у јавној својини града Београда, концесионару на одређено време, под посебним условима, ради финансирања, постављања станица, набавке бицикла и опреме, увођења и управљања системом јавних бицикла за град Београд, уз плаћање концесионе накнаде. Основни циљ система јавних бицикла је интегрисање бициклистичког саобраћаја у транспортни систем града тако да бицикл може лако постати вид превоза за свакодневно коришћење.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног линијског речног превоза путника на акваторији града Београда

Предмет јавно приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности јавног речног линијског превоза путника на акваторији града Београда, приватном партнеру, као делатности од општег интереса. Предмет ће обухватити линије предвиђене пројектованим стањем. За потребе транспорта путника на овим речним линијама планирано је да приватни партнери обезбеде 10 бродова на раду и 1 брод у обавезној резерви.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић

Кроз организацију обављања приградског превоза путника на територији општине Богатић потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана општине Богатић који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општина је дужна да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности општине.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа

Предмет концесионог акта је поверавање комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа. Реализација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности и омогућавање одрживог система превоза у општини Медвеђа на дужи временски период. Најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге грађанима без значајнијег повећавања постојећих издатака из буџета општине за те намене, уз постизање ефеката заштите животне средине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Бечеј

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализује се као уговорно јавно-приватно партнерство на одређени рок, тако што ће општина Бечеј, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке за пружање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, за целокупно подручје територије општине.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Жагубица

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Жагубица у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Жагубица, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.