КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада

Предмет предложеног пројекта обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре и пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Ада. Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији града Крушевца

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Крушевца, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови јавног превоза се финансирају из буџета града.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Осечина, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

државање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Трстеник обавља локална самоуправа у сарадњи са месним заједницама, односно са информацијама које од њих са терена добије. Непосредно посао одржавања је од стране оснивача поверен локалном Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта Трстеник.

Предлог пројекта јавно-приватног партнертва којим се предлаже побиљшање енергетске, еколошке и економске ефикасности енергетског сектора Опште болнице Свети Лука Смедерево

Основ овог предлога пројекта је реконструкција техничко-технолошки застарелог система, који је последично неефикасан и функционално непоуздан, новим техничким решењем и употребом нових технологија. Решење за повећање енергетске ефикасности целокупног система и смањење губитака енергетских флуида је децентрализована производња топлотне енергије, из кондензационих каскадних гасних генератора на природни гас.

Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на територији града Крагујевца

Управљање јавним паркиралиштима је комунална делатност, која се сматра делатношћу од општег интереса, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима. Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Предлог пројекта јавног-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије, уз изградњу нових котларница, из обновљивог извора енергије на територији града Врања

Предмет пројекта је енергетска услуга дугорочне испоруке топлотне енергије ЈКП-у од стране приватног партнера. Да би приватни партнер могао да ефикасно пружи наведену енергетску услугу, пројекат предвиђа изградњу две потпуно нове блоковске котларнице на две локације. Обе котларнице ће имати бивалентни систем производње топлотне енергије и то на дрвну биомасу и природни гас.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за рехабилитацију и ургентно текуће одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Брус

Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама општине и насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање (летње и зимско) на целој територији општине и насељених места.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање и извођење радова на потпуној санацији - ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградња санитарне касете са јавним плаћањем

Предмет предложеног пројекта чија се реализација предвиђа у граду Зрењанину је финансирања и извођења радова на потпуној санацији – ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, за шта је град Зрењанин спреман да врши плаћање накнаде за извршене радове и пружене услуге, односно доступност нове санитарне касете и опреме за третман новог отпада, и то у годишњим ануитетима током трајања уговора о јавно-приватном партнерству будућем приватном партнеру, у складу са понудом добијеном у поступку одабира приватног партнера.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Инђија у целини, једном приватном партнеру односно концесионару. Основни разлог поверавања делатности јавног превоза путника на територији општине Инђија, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.