КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада и производње и дистрибуције топлотне енергије на територији градске општине Гроцка

У складу са стратешким циљевима Градске општине Гроцка, као и са националним циљевима у домену управљања отпадом неопходно је свеобухватно покрити територију општине организованом услугом сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, а у домену производње и дистрибуције топлотне енергије неопходно је повећати број корисника тј. извршити проширење дистрибутивне мреже.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Параћин

Реаланост са којом се суочава општина Параћин су супростављене тенденције: са једне стране опадање потребе грађана за коришћењем услуге приградског превоза, а са друге стране потреба за смањењем разлика између грађана у односу на мобилност и испуњење законских дужности општине да обезбеди обављање приградског превоза. Потреба за коришћењем услуге приградског превоза опада због општепознатих чињеница: вишедеценијске депопулације, повећања броја моторних возила у приватном власништву и коришћења услуга ауто-такси превоза, и коришћења услуга превоза железницом, које обезбеђује мобилност грађана сеоских насеља.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Врбас

Главна карактеристика досадашњег развоја система јавног осветљења у општини Врбас је да је великим делом резултат иницијативе самих грађана. Најчешће су средства за трасе у селима и малим местима прикупљана локалним самодоприносима што је наметнуло примену најскромнијих техничких решења. Ово је резултирало типичном структуром система коју одликује масовно коришћење стубова постојеће нисконапонске електродистрибутивне мреже за постављање светиљки, употреба светиљки отвореног типа (без одговарајућег заптивања и механичке заштите за извора светлости) и лоших фотометријских карактеристика са неекономичним изворима светлости.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за производњу топлотне и електричне енергије употребом обновљивих извора енергије у општини Врбас

Полазећи од потреба за топлотном енергијом која се у општини Врбас, дистрибуира физичким и правним лицима прикљученим на постојећи систем даљинског грејања и захтева за обезбеђивањем капацитета за производњу, ЈКП „Стандард“ је пред општинским органима покренуо иницијативу за изналажење начина за реализацију пројекта изградње постројења за производњу топлотне енергије и извора финансирања.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др Обрен Пајић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у општини Пирот

Предмет овог ЈПП је услуга организовања и управљања извођења радова на замени постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе Др Обрен Пејић, ОШ Свети Сава, ОШ Душан Радовић и ОШ 8. септембар у Пироту. На изворе топлоте (котларнице) у овим обејктима у оквиру пројекта биће повезани и објекти вртића Провомајски цвет и будуће балон хале (котларница у ОШ Душан Радовић) и балон хала (котларница у Млекарској школи).

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране града Београда којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада

Тренутно стање управљања отпадом у чврстом стању на територији града Београда спада у категорију ниског нивоа раздвајања отпада на месту настајања и ограниченог третмана отпада пре одлагања на депоније. Постојеће праксе одлагања отпада на депонијама попут Винче доводе до емисија гасова са ефектом стаклене баште и висиког ризика загађења ваздуха, тла и воде.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда

Предмет јавног уговора који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер закључити са приватним партнерима подразумева обављање комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда, као делатности од општег интереса, на период од десет година, и то на подручју мреже линија Интегрисаног тарифног система 1 (ИТС-1 или ИТС1).

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника у општини Кањижа

Како општина Кањижа нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника, неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају и управљање аутобуском станицом на територији општине Кањижа.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Врања

Одржавање система јавног осветљења у граду Врању које спроводи ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“ обухвата замену извора светлости (сијалица) и осталих делова светиљки (пригушница, сијаличних грла, стаклених протектора), замену оштећених светиљки, замену оштећених стубова и кабловске инсталације, замену оштећених делова мерно-управљачких блокова (бројила, контактора, осигурача) и по потреби, проширивање система.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова

Предмет пројекта је финансирање, изградња, управљање и одржавање недостајуће путне инфраструктуре у укупној дужини од око 33 км, односно укупне површине од око 133.440 м2, за целу територију општине Стара Пазова. Пројекат обухвата и одржавање новоизграђене путне инфраструктуре, као и одржавање и санацију постојећих путева на територији општине Стара Пазова.