КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 161 прилога

Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Свилајнац

На територији општине Свилајнац је комунална делатност управљање јавним паркиралиштима поверена предузећу Паркинг сервис Свилајнац ад Свилајнац. Поред тога што предузеће послује са губитком, односно општина не остварује неопходни приход у овој области, још значајније је да је комунална делатност управљања јавним паркиралиштима потпуно неуређена због чега највише трпе корисници комуналне делатности, односно грађани општине Свилајнац.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње, са пратећим радовима у општини Стара Пазова са јавним плаћањем

Разлози за предлагање реализације пројекта јавно-приватног партнерства су са једне стране у немогућностима општине да финансира изградњу путне инфраструктуре по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа неопходног за обезбеђење предметне инфраструктуре, али и из разлога лоших искустава из одвојених активности и одвојених поступака за одабир извођача за изградњу (реконструкцију, односно рехабилитацију) и за одржавање локалних путева.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије је поверавање обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградња нове аутобуске станице. На основу Закона о комуналним делатностима, Скупштина града Панчева донела је Одлуку о Спровођењу поступка јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота

Пројектом реконструкције система јавног осветљења града Пирота предвиђена је замена светиљки модерним ЛЕД светиљкама са ефикасним оптичким блоком, високим степеном механичке заштите и заптивања у склопу са ефикасним изворима светлости. Главна карактеристика досадашњег развоја система јавног осветљења у граду Пироту је да је великим делом резултат иницијативе самих грађана.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Неготин

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Неготин, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије Здравственом центру Неготин уз изградњу нове котларнице на биомасу и санацију спољашње столарије

Предлогом пројекта јавно-приватног партнерства се предвиђа испорука топлотне енергије потребне за грејање болнице, уз изградњу нове котларнице на биомасу (дрвну сечку) и енергетску санацију објеката у виду замене целокупне спољашње столарије.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система јавног осветљења на територији града Јагодине

Пројектом реконструкције система јавног осветљења града Јагодине предвиђена је замена светиљки модерним ЛЕД светиљкама са ефикасним оптичким блоком, високим степеном механичке заштите и заптивања у склопу са ефикасним изворима светлости.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавне расвета у граду Сремска Митровица

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства реконструкција дела система јавне расвете применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом у граду Сремска Митровица. Под реконструкцијом у смислу овог пројекта се подразумева пројектовање, финансирање, замена дела дотрајале расвете новим савременим ЛЕД светиљкама и одржавање замењеног дела система јавне расвете.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Пирота у целини, једном приватном партнеру.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање преосталог дела система јавног осветљења на територији града Крушевца

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији града Крушевца, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање.