КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 112 прилога

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Шапца

Предмет концесионог акта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца у целини, једном приватном партнеру. Разлог за поверавање делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца, једном приватном партнеру путем јавног конкурса, заснива се на искуствима заснованим на досадашњем функционисању обављања делатности превоза путника као и на обавезама које произилазе из Закона о комуналним делатностима.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Шид

рганизација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Шид је у надлежности општине Шид, што је уређено Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018 и 44/2018), Законом о ликалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др закон), Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/0211 и 104/2016), као и Одлуком о јавном линијском превозу путника („Сл.лист општине Шид“, бр.16/2018).