КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 161 прилога

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Шапца

Предмет концесионог акта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца у целини, једном приватном партнеру. Разлог за поверавање делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца, једном приватном партнеру путем јавног конкурса, заснива се на искуствима заснованим на досадашњем функционисању обављања делатности превоза путника као и на обавезама које произилазе из Закона о комуналним делатностима.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Шид

рганизација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Шид је у надлежности општине Шид, што је уређено Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018 и 44/2018), Законом о ликалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др закон), Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/0211 и 104/2016), као и Одлуком о јавном линијском превозу путника („Сл.лист општине Шид“, бр.16/2018).

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за увођење система јавних бицикала у граду Београду

Предмет предложеног јавно приватног партнерства је увођење  и управљање системом јавних бицикла за град Београд. Као и већина великих европских градова. Основни циљ система јавних бицикла је интегрисање бициклистичког саобраћаја у транспортни систем града тако да бицикл може лако постати вид превоза за свакодневно коришћење.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Лесковца

Пројекат реконструкције дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије, односно заменом постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне енергије доводи  до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, замену и уградњу ЛЕД светиљки, одржавање и управљање системом јавне расвете на територији општине Мајданпек

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, одржавања и управљања системом јавне расвете на територији општине Мајданпек. Локалне самоуправе имају законску   обавезу   да обезбеде изградњу, развој и одржавање јавног осветљења на територији целе општине и имају одговорност за плаћање трошкова електричне енергије за јавно осветљење улица, тргова, паркова, зграда у својини, на својој територији.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Вршца

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Вршца, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са са јавним плаћањем

Недвосмислено је да је изградња, реконструкција, одржавање и омогућавање доступности путне мреже неопходна, што је могуће остварити кроз пројекат јавно-приватног партнерства. Кроз модел јавно-приватног партнерства, јавном партнеру се нуди финансијско и техничко решење, којим се остварује буџетска уштеда и ефикасније коришћење јавних услуга и преузима ризик доступности путне мреже.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Јагодине, у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза на територији града Јагодине, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у предходном периоду обављања делатности превоза путника. 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и насељеним местима града, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће поред изградње и реконструкције обезбедити дугогодишње редовно одржавање (летње и зимско) на целој територији града и насељених места, као и  заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре са пратећим радовима у граду Сремска Митровица са јавним плаћањем.