КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 161 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци

Општина Сремски Карловци има потребу да кроз мере енергетске ефикасности смањи трошкове за електричну енергију и одржавање, увођењем приватног сектора у убласт уштеде електричне енергије за јавно осветљење заменом постојећих неефикасних извора светлости, новим значајно ефикаснијим, савременим, ЛЕД светиљкама уз поштовање стандарда у тој области.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку повезаних добара

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испорука повезаних добара. 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника у друмском саобрацају на територији општине Владимирци

Кроз организацију обављања линијског градско-приградског превоза путника на територији општине Владимирци потребно је обезбедити, првенствено, адекватан превоз ученика до школских установа, као и запослених до радних места, али и пензионера и других категорија грађана општине Владимирци, а који исказују захтеве и потреба за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација и повратак до полазишта.

Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање набавке, постављања и одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавања делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера, и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду

Предмет концесије подразумева финансирање, набавку, изградњу, постављање и повезивање елемената некомерцијалне урбане опреме у јавном интересу града Београда, сређивање делова подземних пешачких пролаза, замену постојећих покретних степеница са уградњом нових, одржавање и уградњу нових лифтова за инвалиде, одржавање нове и постојеће опреме, набавке, постављања и повезивања, као и одржавање, опреме за прикупљање и обраду свих релевантних података о саобраћају и инсталирање опреме за комерцијалну употребу.

Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне делатности превоза путника за линије јавног ноћног превоза путника на територији града Београда

У складу са својим надлежностима утврђеним Одлуком о градској управи Града Београда, донета је одлука да по спроведеном поступку у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, град Београд као јавни партнер/концедент закључити уговор са приватним партнером/концесионаром, а у вези са обављањем комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда, као делатности од општег интереса, на период од десет година на линијама ноћног превоза путника. 

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг

Како општина Љиг нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Љиг, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству иконцесијама (Службени гласник РС, број 88/2011,15/2016 и 104/2016).

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша којим се предлаже обављање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша

Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша прописани су услови и начин организовања јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, права и обавезе Дирекције за јавни превоз града Ниша, права и обавезе правног лица којем је поверено обављање ове делатности на територији града Ниша, права и обавезе корисника превоза, средства за обављање делатности, цене превоза и тарифни систем и услови за континуирано обављање ове делатности.

Предлог концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање гаража на територији града Новог Сада

Управљање јавним паркиралиштима је комунална делатност, која се сматра делатношћу од општег интереса, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима. Комуналне делатности, у смислу овог закона, јесу делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим ЛЕД светиљкама применом мера уштеде енергије на територији општине Врбас

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Врбас, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина.