КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 196 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду

Систем јавног превоза путника у Београду је сложен организационо-технолошки систем по структури, организацији, функционисању и управљању. Тржиште транспортних услуга, односно функција организованог превоза путника, врши се на целом административном подручју града, односно на 17 градских општина. На тржишту постоји више оператера различитих власничких статуса (јавна, приватна, акционарска), и више подсистема (аутобуски, тролејбуски, трамвајски, градско-приградска железница), са значајним ангажованим ресурсима (возила, запослени, енергија, финансије). 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже рехабилитација и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем

Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова. Путна инфраструктура је императив друштвеног и привредног стандарда како на микро, тако и на макро плану одређеног локалитета, што заправо значи стандард живљења. Одређена друштвено-политичка заједница своју вредност пре свега мери у покривености путном мрежом - инфраструктурним садржајима.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Сомбора

Предмет овог предлога пројекта јесте реконструкција и имплементација светиљки на систему јавног осветљења у граду Сомбору, чија је замена оправдана и сврсисходна. Реконструкција система јавног осветљења и замена постојећих светиљки светиљкама са ЛЕД технологијом је више него оправдана, с обзиром на то да су постојеће светиљке израђене у превазиђеној технологији са изразито великим губицима енергије. 

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Опово

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Опово, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња, управљање и одржавање објеката и постројења за третман комуналног отпада на територији града Панчева

Предмет предложеног пројекта чија се реализација предвиђа у граду Панчеву је финансирање, изградња, управљање и одржавања објеката и постројења за третман комуналног отпада. Циљ пројекта подразумева потпуно искоришћење количина мешаног чврстог комуналног отпада  из домаћинства са територије града Панчева које долазе на Нову депонију, као и коришћење  мешаног чврстог комуналног отпада  из домаћинства са територије града Панчева као обновљивог извора за производњу енергије.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Смедерева

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима једног града (у конкретном случају града Смедерева) и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета града.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица

редмет концесионог акта је поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица. Реализација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у граду Ужицу на дужи временски период. Као најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге уз постизање ефеката заштите животне средине смањењем емисије угљен-диоксида.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Кула

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности приградског линијског превоза путника на територији општине Кула у целини, једном приватном партнеру.  Основни разлог поверавања делатности приградског линијског превоза путника на територији општине Кула, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора

Предмет пројекта је поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника, постављање нових и уређивање постојећих аутобуских на територији града Бора, закључењем јавног уговора између града Бора и приватног партнера. Предмет обухвата пружање услуге градског и приградског превоза путника (домаћег линијског превоза), финансирање, набавку нових возила, унапређење услуге превоза увођењем система електронских карата и бројања путника, постављање нових и уређење постојећих аутобуских стајалишта.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Суботице

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализоваће се као уговорно јавно-приватно партнерство где ће град Суботица, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке.