КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 190 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Кикинде

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Кикинде, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета града.

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских општина града Београда, који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на територији 7 градских општина града Београда, који се могу комерцијално користити

Предмет концесије подразумева финансирање и редовно одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, делова саобраћајне сигнализације и опреме - пешачких ограда и саобраћајних стубића (без вертикалне сигнализације, светлосне саобраћајне сигнализације, техничких средства за успоравање саобраћаја (од гуме или асфалта), саобраћајних огледала и друге саобраћајне сигнализације и опреме) у зонама школа у 7 градских општина града Београда и израда недостајућих пројеката зона школа у јавном интересу града Београда и инсталирање опреме за комерцијалну употребу у циљу креирања прихода за концесионара и омогућавања финансирања и некомерцијалног дела пројекта на територији града Београда.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац

Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Алексинац је у надлежности општине Алексинац, што је прописано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и одредбама Одлуке о начину обављања градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Горњи Милановац којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије систему даљинског грејања ЈКП Горњи Милановац из новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас

Основ предлога пројекта јавно-приватног партнерства је супституција скупог и еколошки неприхватљивог фосилног горива у употреби - мазута, повољнијим и еколошки прихватљивијим енергентом – дрвном биомасом. Употреба мазута није више прихватљива за потребе производње топлотне енергије, па се из године у годину цена енергента у складу са наведеним планом укидања мазута и увећава.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Ковин, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња станице компримованог природног гаса у граду Београду и снабдевање и дистрибуција компримованим природним гасом

Предмет предложеног пројекта подразумева изградњу станице компримованог природног гаса у граду Београду и снабдевање и дистрибуцију компримованим природним гасом. Предмет пројекта обухвата пројектовање, инжењеринг, финансирање, изградњу постројења и станице и имплементацију потребне опреме, управљање и одржавање уграђених елемената и пружање услуге снабдевања и дистрибуције компримованог природног гаса.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Топола

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Топола у целини, једном приватном партнеру односно концесионару. Основни разлог поверавања делатности приградског превоза путника на територији општине Топола, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије из новоинсталисаних кондензационих котлова на гас за 10 јавних објеката општине Кула

Основ овог предлога пројекта јавно-приватног партнерства је супституција скупог и еколошки неприхватљивог фосилног горива у употреби – мазута и угља, повољнијим и еколошки прихватљивијим енергентом - природним гасом. Ситуација на глобалном тржишту у значајној мери диктира да употреба мазута и угља није прихватљива за потребе производње топлотне енергије.

Предлог концесионог акта поднет од стране Министарства здравља којим се предлаже финансирање, пројектовање, изградња,одржавање и управљање три објекта гараже са хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског Клиничког центра Србије

Предмет концесије је финансирање, пројектовање, изградња, управљање и одржавање три објекта гаража са хелидромом у оквиру комплекса Универзитетског Клиничког центра Србије. Предложени модел за реализацију пројекта је јавно-приватно партнерство са елементима концесије.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже уговорна испорука топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса на територији града Врања

Предмет пројекта је енергетска услуга дугорочне испоруке топлотне енергије ЈКП-у од стране приватног партнера. Да би приватни партнер могао да ефикасно пружи наведену енергетску услугу, пројекат предвиђа изградњу две потпуно нове блоковске котларнице на две локације. Обе котларнице ће имати бивалентни систем производње топлотне енергије и то на дрвну биомасу и природни гас.