КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 176 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Кикинде

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Кикинде, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета града.

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских општина града Београда, који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на територији 7 градских општина града Београда, који се могу комерцијално користити

Предмет концесије подразумева финансирање и редовно одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, делова саобраћајне сигнализације и опреме - пешачких ограда и саобраћајних стубића (без вертикалне сигнализације, светлосне саобраћајне сигнализације, техничких средства за успоравање саобраћаја (од гуме или асфалта), саобраћајних огледала и друге саобраћајне сигнализације и опреме) у зонама школа у 7 градских општина града Београда и израда недостајућих пројеката зона школа у јавном интересу града Београда и инсталирање опреме за комерцијалну употребу у циљу креирања прихода за концесионара и омогућавања финансирања и некомерцијалног дела пројекта на територији града Београда.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Алексинац

Организација обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Алексинац је у надлежности општине Алексинац, што је прописано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и одредбама Одлуке о начину обављања градског и приградског превоза путника на територији општине Алексинац.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП Горњи Милановац којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије систему даљинског грејања ЈКП Горњи Милановац из новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас

Основ предлога пројекта јавно-приватног партнерства је супституција скупог и еколошки неприхватљивог фосилног горива у употреби - мазута, повољнијим и еколошки прихватљивијим енергентом – дрвном биомасом. Употреба мазута није више прихватљива за потребе производње топлотне енергије, па се из године у годину цена енергента у складу са наведеним планом укидања мазута и увећава.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Ковин

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима општине Ковин, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета општине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња станице компримованог природног гаса у граду Београду и снабдевање и дистрибуција компримованим природним гасом

Предмет предложеног пројекта подразумева изградњу станице компримованог природног гаса у граду Београду и снабдевање и дистрибуцију компримованим природним гасом. Предмет пројекта обухвата пројектовање, инжењеринг, финансирање, изградњу постројења и станице и имплементацију потребне опреме, управљање и одржавање уграђених елемената и пружање услуге снабдевања и дистрибуције компримованог природног гаса.