КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 148 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција јавног осветљења на територији града Кикинде

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру замене постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама омогућује граду Кикинди, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран

Организација обављања приградског линијског превоза путника на територији општине Србобран је у надлежности општине Србобран, што је дефинисано одредбама Закона о  превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и одредбама Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем

Разлози за предлагање реализације пројекта јавно-приватног партнерства су с једне стране у немогућностима општине да у разумном року финансира радове на путној инфраструктури по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа неопходног за обезбеђење предметне инфраструктуре, али и из разлога лоших искустава из одвојених активности и одвојених поступака за одабир извођача за реконструкцију, односно рехабилитацију и за одржавање локалних путева.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Бачка Топола

Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Бачка Топола, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника. Систем јавног превоза путника треба да омогући кретање становника од места становања до других дестинација у циљу одласка и повратка са посла, снабдевања, образовања, лечења, задовољења културних, рекреативних и других потреба, узимајући у обзир реалне захтеве и циљеве корисника услуга (путника) као и захтеве и циљеве управљача (општинске управе), односно превозника (пружаоца услуге превоза), уз поштовање важећих прописа.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња универзитетског спортско-рекреативног комплекса Универзитета у Крагујевцу

Спорт и рекреација утичу на подизање квалитета живота и изузетно су важни елеменати друштвених активности, нарочито код млађе популације. Склоност људи ка спорту и рекреацији је изражена у готово свакој друштвеној заједници; с тим у вези, изградња универзитетског спортско-рекреативног комплекса је посебно важна за Универзитет у Крагујевцу како би студенти на једном месту добили свој простор са свим неопходним садржајима за уживање, одмор и рекреацију.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Мали Зворник са јавним плаћањем

Под инфраструктуром се подразумевају сва изграђена јавна добра и успостављене институције на локалном нивоу, чијим функционисањем се обезбеђује пружање услуга грађанима у области комуналних делатности. Општина Мали Зворник располаже развијеном инфраструктурном мрежом. Акутни недостатак средстава, гашење индустријске производње и губитак економске моћи града последњих неколико деценија условили су слабо одржавање. Данас, готово целокупна инфраструктура града захтева снажан инвестициони импулс у осавремењивање постојећих, и планско ширење нових капацитета.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Јавно комуналног предузећа Стандард Врбас којим се предлаже уговорна испорука топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте

Предлогом пројекта јавно-приватног партнерства се предвиђа испорука топлотне енергије потребне за грејање корисника прикључених на даљински систем грејања, уз инсталисање нових гасних генератора топлоте зарад ефикасније и сигурније производње и снадевања. Разлог покретања предлога пројекта је сигурније и економичније снабдевање свих објеката топлотном енергијом уз употребу економски исплативог и еколошки прихватљивог енергента као што је природни гас.

Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, ревитализација, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Прокупљу и другим јединицама локалне самоуправе у Топличком округу у којима ЗУ Апотека Прокупље обавља фармацеутску делатност

Апотека Прокупље обавља фармацеутску здравствену заштиту на подручју Топличког округа са око 90.000 становника, као самостална здравствена установа. Делатност Апотеке је промоција здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских средстава. Град Прокупље и Апотека Прокупље су се определили за модел јавно-приватног партнерства за даље остварење јавних функција које се огледају у доступности фармацеутских производа на територији читавог Топличког округа.